หมายเลข ID หัวข้อ : 00206718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2019

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

หน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงฟีเจอร์ การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงต่าง ๆ.
หน้าและลิงค์นี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตาม WCAG2.0. แนะนำให้ใช้ NVDA ทำการอ่านหน้าและลิงค์นี้.

การช่วยเหลือในการมองเห็น(Vision Assist)
การช่วยเหลือในการใช้งาน(Action Assist)


การช่วยเหลือในการมองเห็น(Vision Assist)

การช่วยเหลือในการใช้งาน(Action Assist)

 

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.