หมายเลข ID หัวข้อ : 00206718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/10/2019

การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับ Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  หน้านี้จะเป็นการอธิบายถึงฟีเจอร์ การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงต่างๆ
  หน้าและลิงค์นี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตาม WCAG2.0 แนะนำให้ใช้ NVDA ทำการอ่านหน้าและลิงค์นี้

  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)
  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)
  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)


  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)

  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)

  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)