หมายเลข ID หัวข้อ : 00202885 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) คืออะไร? (สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™)

  โดยการกดค้างที่ปุ่ม MUTING บนตัวรีโมทคอนโทรลนานสามวินาที, ท่านสามารถจะทำการเปิดหรือปิดฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่ต้องการได้
  ค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับฟังก์ชันปุ่มลัดได้แก่ฟังก์ชันอ่่านหน้าจอเช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ(Screen Reader) หรือ TalkBack
  เพื่อทำการเปลี่ยนฟังก์ชันทางลัดที่กำหนดนี้ ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. เลือกที่ Accessibility ในกลุ่มของ System Preferences
  4. เลือกที่ Accessibility shortcut
  5. เลือกที่ Shortcut service
  6. เลือกฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ท่านชอบเช่น Text magnification(การขยายตัวหนังสือ)