หมายเลข ID หัวข้อ : 00197729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

เชื่อมต่อเครื่องซาวด์บาร์(Sound Bar)เข้ากับทีวีของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. เชื่อมต่อเครื่อง ซาวด์บาร์เข้ากับทีวี

ขึ้นอยู่กับทีวีและระบบซาวด์บาร์ของท่าน, การเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไป.
ขั้นแรก, ให้ตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านมีขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ Audio Return Channel (ARC) หรือไม่. ขั้วอินพุท HDMI ที่รองรับ ARC จะมีป้าย ARC กำกับไว้.

รูปภาพประกอบ


หมายเหตุ:

 • ตัวอย่างของการเชื่อมต่อนี้ใช้ เครื่อง HT-CT660 แสดงประกอบ. ขึ้นอยู่กับระบบของท่าน ตำแหน่งของขั้วต่อจะแตกต่างกันไปได้. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.
 • ถ้าหากเครื่อง ซาวด์บาร์ของท่านมาพร้อมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์, ให้หลีกเลี่ยงการวางสิ่งต่าง ๆ ด้านบนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้. เนื่องจากลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้จะสร้างการสั่นสะเทือน สิ่งต่าง ๆ ที่วางด้านบนตัวลำโพงอาจจะตกลงมาได้.

ถ้าหากทีวีของท่านมีขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ ARC
ถ้าหากทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง BRAVIA รุ่นล่าสุด หรือทีวีอื่น ๆ ที่มีขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ ARC ได้, ให้ใช้สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ทำการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ HDMI IN (ARC) บนตัวทีวีเข้ากับขั้วต่อ TV OUT (ARC) บนเครื่องซาวด์บาร์.

รูปภาพประกอบ

[A] เครื่องซาวด์บาร์(ด้านหลัง)
[B] HDMI IN (ARC)
[C] สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)  


หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ HDMI ที่ไม่มีป้ายนี้ ฟังก์ชัน ARC จะไม่ทำงาน.

ถ้าหากทีวีของท่านมีขั้วต่อ HDMI (ไม่มี ARC) และมีขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง
สำหรับเครื่อง BRAVIA บางรุ่นและ ทีวีอื่น ๆใด ที่มีขั้วต่อ HDMI IN ที่ไม่รองรับ ARC, ให้ใช้สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ทำการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI IN บนตัวทีวี เข้ากับขั้วต่อ TV OUT (ARC) บนเครื่องซาวด์บาร์. จากนั้นให้เชื่อมต่อขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสงของทีวีเข้ากับ OPTICAL IN บนตัวเครื่องซาวด์บาร์. เพื่อที่จะฟังเสียงของทีวี จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อโดยใช้สายดิจิตอลออดิโอเชิงแสง(มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก).  

รูปภาพประกอบ

[A] เครื่องซาวด์บาร์(ด้านหลัง)
[B] HDMI IN
[C] ขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง
[D] สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)
[E] สาย ดิจิตอลออดิโอเชิงแสง(มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)

หมายเหตุ:

 • เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวี(ที่ไม่มี ARC) และเครื่องซาวด์บาร์, ให้เชื่อมต่อสาย HDMI (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) จากอุปกรณ์ภายนอกไปให้กับทีวี. จากนั้น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องซาวด์บาร์โดยใช้สายเชิงแสง(มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก).
 • ถ้าหากท่านต้องการจะเชื่อมต่อเพียงทีวี การเชื่อมต่อของ HDMI ก็ไม่จำเป็นต้องใช้. (Power interlock, การควบคุมโวลลุ่มโดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ฯลฯ จะไม่สามารถใช้ได้.)


ถ้าทีวีของท่านไม่มีขั้วอินพุท HDMI (มีขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง)
ให้เชื่อมต่อขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง ของทีวี เข้ากับขั้วต่อ OPTICAL IN ของเครื่องซาวด์บาร์.

รูปภาพประกอบ

[A] เครื่องซาวด์บาร์(ด้านหลัง)
[B] ขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง
[C] สายดิจิตอลออดิโอเชิงแสง(มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)

หมายเหตุ: เมื่อมีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับเครื่องซาวด์บาร์ผ่านทาง HDMI IN 1 ถึง HDMI IN 3, เครื่องซาวด์บาร์นั้นสามารถจะเล่นเสียงนั้นได้ แต่หน้าจอทีวีกลับไม่สามารถแสดงภาพใด ๆ ได้.

ถ้าทีวีของท่านมีขั้วอินพุท HDMI (ไม่มีขั้วออกของดิจิตอลออดิโอเชิงแสง)
ให้เชื่อมต่อขั้วออดิโอเอาท์พุทของทีวีเข้ากับขั้ว ANALOG IN ในเครื่องซาวด์บาร์.

เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ ขั้วสเตอริโอแบบมินิ


รูปภาพประกอบ

 

[A] เครื่องซาวด์บาร์(ด้านหลัง)
[B] ออดิโอเอาท์แบบอานาล็อก
[C] สายออดิโอแบบอนาล็อก(แยกจำหน่ายให้ต่างหาก)

เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับขั้วแจ็คสเตอริโอแบบมินิ(ขั้วต่อออดิโอเอาท์สีแดงและสีขาว)

รูปภาพประกอบ

[A] TV (ด้านหลัง)
[B] เครื่องซาวด์บาร์(ด้านหลัง)
[C] ปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ
[D] สายออดิโอ (แยกจำหน่ายให้ต่างหาก) 1. การส่งเสียงออกจากเครื่องซาวด์บาร์


หลังการเชื่อมต่อ, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อให้มีเสียงออกมา.

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา.
 2. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ของท่านขึ้นมา.
 3. บนทีวีของท่าน สลับการตั้งค่าออดิโอเอาท์พุทจาก ทีวี ไปเป็นระบบออดิโอ.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่น, อาจจะต้องทำการสลับการตั้งค่าของซาวด์บาร์ไปเป็นทีวี. ถ้าไม่มีเสียงออกมา ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าระบบซาวด์บาร์ของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งานระบบซาวด์บาร์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น.