หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/07/2018

ไม่มีเสียงของทีวีออกจากระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน

ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. ตรวจเช็คให้มั่นใจว่า สายที่ต่อระหว่างทีวี และ ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน มีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนา.
  นอกจากนี้ ให้ลองถอดสายออกแล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ดูด้วย.
 2. ตรวจเช็คดูว่า ทีวี มีเครื่องหมาย ARC อยู่ที่แจ็คต่อ HDMI หรือไม่.
  • กรณีที่ทีวีมีเครื่องหมาย ARC อยู่ที่แจ็คต่อ HDMI (HDMI ARC)
   ต้องมั่นใจว่า ได้เชื่อมต่อเข้ากับแจ็คต่อ HDMI ARC นั้นของทีวี และ เชื่อมต่อเข้ากับแจ็คเอาท์พุท HDMI ของระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน.
  • กรณีที่ทีวีไม่มีเครื่องหมาย ARC ที่แจ็คต่อ HDMI
   ให้เชื่อมต่อเข้ากับแจ็คต่อ HDMI ใด ๆ ของทีวีก็ได้, และ เชื่อมต่อเข้ากับแจ็คเอาท์พุท HDMI ของระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน.
   นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อแจ็คเอาท์พุทเชิงแสง (optical) ของทีวี เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้านโดยสายดิจิตอลเชิงแสงด้วย.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อทีวี และ ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน โดยใช้สายดิจิตอลเชิงแสงได้ ให้ใช้สายออดิโอแทน.
   • สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ การเชื่อมต่อกับทีวี ใน คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (Startup Guide) ของระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียง

 3. ตรวจเช็คดูว่า เอาท์พุทของออดิโอของทีวี ได้มีการสลับไปเป็นระบบออดิโอจากทีวี.
  สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับทีวี.

 4. ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน ถึงแม้ว่า ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือ เครื่องเสียงในบ้าน จะเชื่อมต่ออยู่กับทีวีผ่านทางสาย HDMI และมีการเปิดไว้.

  • ปิดตัวเครื่อง และ รอประมาณ 1 นาที จากนั้น จึงเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง.
  • ถ้าวิธีแก้ปัญหาข้างต้นไม่ได้ผล, ให้ปิดทีวี และ รอประมาณ 1 นาที จากนั้น ให้เปิดทีวีขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การควบคุมสำหรับ HDMI (BRAVIA Sync) ของทีวี และซาวด์บาร์ ได้มีการตั้งค่าไว้เป็น ON.
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ARC ของซาวด์บาร์ มีการตั้งค่าไว้เป็น ON.
 7. ตรวจเช็คดูว่า มีเสียงออกมาจากทีวี หลังจากที่เปิดทีวี และ ตามด้วยระบบโฮมเธียเตอร์.

ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์แบบไร้สาย

ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงเซอร์ราวด์ สำหรับ HT-RT5, ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่เหมือนกันกับของลำโพงซับวูฟเฟอร์.

 1. ตรวจเช็คดูว่า ลำโพงซับวูฟเฟอร์เปิดอยู่ (ไฟ LED ติดสว่าง หรือ กะพริบ).
 2. ถ้าหากท่านใช้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ + ของปุ่มวอลลุ่มของ SW บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเพิ่มระดับวอลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์ขึ้น.
 3. ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED ของลำโพงซับวูฟเฟอร์.
  • กรณีที่ไฟ LED ติดสว่างเป็นสีแดง หลังจากที่เปิดระบบโฮมเธียเตอร์
   แสดงว่า การลิงก์กันระหว่างตัวเครื่อง และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจไม่สมบูรณ์. ให้ตั้งค่าการลิงก์ใหม่อีกครั้ง.
   • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
    การ ลิงก์ระบบ (ลิงก์เข้ากับลำโพงซับวูฟเฟอร์) ดังที่อธิบายไว้ใน ฟังก์ชันอื่น ๆ ในคู่มือการใช้งาน.
   • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291
    ตั้งค่า การลิงก์อย่างปลอดภัย (Secure Link) ใน การตั้งค่าเพิ่มสำหรับระบบไร้สาย (ลำโพงซับวูฟเฟอร์) ดังอธิบายใน ฟังก์ชันอื่น ๆ ในคู่มือการใช้งาน.
  • เมื่อไฟ LED กะพริบ (ช้า ๆ) เป็นสีเขียว หรือ สีส้ม และ ติดสว่างเป็นสีแดงหลังจาก 10 วินาที, ให้ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใกล้กับระบบโฮมเธียเตอร์ให้มากขึ้น.
   วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้ในที่ไม่มีการกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือ วัสดุที่เป็นโลหะ, อยู่ระหว่างตัวเครื่อง และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยตรง.

   หมายเหตุ: ไฟ LED อาจจะกะพริบช้า ๆ เป็นสีเขียว หรือ สีส้ม นานกว่า 10 วินาที.

 4. ถอดสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์ออก และ เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่หลังจาก 1 นาที. ตั้งค่าLinking the system หรือ Secure Link หลังจากที่เปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ขึ้นมา.
 5. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ได้ ให้ทำการรีเซ็ตดังต่อไปนี้ และ ตั้งค่าLinking the system หรือ Secure Link อีกครั้งหลังการทำ Easy setup แล้ว.
  • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
   1. กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกที่ Resetting.
   4. เลือกที่ Reset to Factory Default Settings.
   5. เลือกที่ All Settings.
   6. เลือกที่ Start.
  • HT-CT780/380
   1. กดที่ปุ่ม MENU .
   2. เลือกที่ SYSTEM.
   3. เลือกที่ SYS.RST.
   4. เมื่อมี START แสดงขึ้นมาที่แถบลำโพง ให้กดที่ ENTER.
   5. เมื่อ RESET หายไป, ให้ถอดสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก จากนั้น ให้เสียบกลับเข้าไปใหม่.

ถ้าหากมีเสียงเบา ออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. ถ้าต้องการเพิ่มระดับของวอลลุ่มจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ปุ่ม วอลลุ่ม + ของ SW ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อเพิ่มระดับวอลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้สูงขึ้น.
 2. กรณีที่มีการตั้งโหมด Night ไว้เป็น ON, ให้ตั้งค่าไปเป็น OFF.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของโหมด Night, ให้อ้างอิงกับ การปรับเสียง ของคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  หมายเหตุ: ลำโพงซับวูฟเฟอร์ เป็นลำโพงสำหรับใช้เล่นเสียงเบสโดยเฉพาะ. เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะได้ฟังได้ยาก ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงให้เสียงเบสออกมาน้อย เช่น กรณีของการส่งออกอากาศของทีวี.