หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/05/2022

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากเครื่อง Soundbar ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater System) หรือ ระบบเสียงในบ้าน (Home Audio System)

  ข้อสำคัญ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้
  • ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ Soundbar ให้อ้างอิงกับ ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ ชื่อและการสั่งงานอาจจะแตกต่างกันได้ หรือการตั้งค่าบางอย่างอาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวี หรืออุปกรณ์เสียงนั้น

  1. ในขณะที่ปิดทีวี และ อุปกรณ์เสียง (Soundbar, ระบบโฮมเธียเตอร์ (Home Theater System) หรือ ระบบเสียงในบ้าน (Home Audio System)) ตรวจสอบดูว่าสายระหว่างทีวีและ อุปกรณ์เสียงมีการเชื่อมต่อกันไว้อย่างแน่นหนาดีแล้ว
   หมายเหตุ: ถอดสาย HDMI ออก จากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่

  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าทีวีของท่านมีป้าย ARC หรือ eARC/ARC กำกับบันตัวแจ็ค HDMI

   เมื่อทีวีมีป้าย HDMI (ARC หรือ eARC/ARC) บนตัวแจ็ค HDMI (HDMI IN)

   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI IN (ARC หรือ eARC) บนตัวทีวี
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ ออดิโอนั้น.

   แสดงผังการเชื่อมต่อ

   เมื่อทีวีไม่มีป้าย HDMI (ARC) บนตัวแจ็ค HDMI

   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI IN บนตัวทีวี
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ออดิโอนั้น
   3. เชื่อมต่อสายออฟติคอลออดิโอจาก Optical digital audio out ของทีวีไปยัง OPTICAL IN ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับสาย Optical Digital ได้ ให้ใช้สาย Audio Analog เชื่อมต่อแทน

   แสดงผังการเชื่อมต่อ

  3. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีของท่านตั้งไปที่อุปกรณ์เสียง ถ้าหากทีวีของท่านเป็น BRAVIA TV ให้ตั้ง ลำโพง (Speakers) ไปที่ ระบบเสียง (Audio System) ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างใน Sony Android TV™ หรือ Google TV™
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อทีวีและระบบเสียงด้วยสายอย่างเดียว จะไม่มีเสียงออกมาจากระบบเสียงนั้น

   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound) สัญญาณเสียงออก (Audio output) ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  4. เปิดการตั้งค่าของ Control for HDMI ในทั้งทีวีและเครื่องรับหรือระบบโฮมเธียเตอร์
   หมายเหตุ:
  5. ในการตั้งค่าของ HDMI สำหรับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน ให้ตั้ง Audio Return Channel (ARC) หรือ โหมดช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าทีวี (TV audio input mode) ไปที่ เปิด (ON) หรือ ออโต้ (AUTO)
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ ชื่อการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้ หรืออาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของระบบออดิโอนั้น

  6. ถ้าหากโหมดของระบบเสียงมีการตั้งไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ TV หรือมีเมนู โฮม (Home) แสดงขึ้นมา จะไม่มีเสียงออกมา กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) หรือ TV บนตัวรีโมทของอุปกรณ์เสียง จากนั้นตั้งโหมดอินพุตไปที่ TV

  7. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นให้เปิดอุปกรณ์เสียงของท่าน

  8. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวี (TV audio output) ไปเป็น PCM และตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาหรือไม่ ถ้าหากอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้นไม่รองรับออดิโอแบบมีการบีบอัดมา เสียงอาจจะไม่ออกมา ขึ้นอยู่กับชนิดของการส่งสัญญาณหรือวิดีโอนั้น ๆ ตรวจเช็คดูคู่มือทีวีของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  9. ถ้าหากทีวีของท่านเป็น BRAVIA TV ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอัปเดตทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์

  10. อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสียงของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการอัปเดตอุปกรณ์เสียงของท่าน ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony ค้นหาอุปกรณ์เสียงของท่านโดยการใส่หมายเลขรุ่นเข้าไป และจากนั้นไปที่ส่วนของ ดาวน์โหลด (Downloads)

  11. รีเซ็ต อุปกรณ์เสียงและทีวี
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์ของท่าน