หมายเลข ID หัวข้อ : 00157396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2019

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากเครื่อง Sound Bar, Home Theater System, หรือ Home Audio System

ไม่มีเสียงหรือได้ยินเสียงเบามาก จากลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หรือลำโพงเซอร์ราวด์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

เลือกอาการของอุปกรณ์ของท่านและทำตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้เพื่อแก้ปัญหา. ตรวจเช็คกับคู่มือของแต่ละอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.

ไม่ได้ยินเสียงทีวีจากเครื่อง Sound Bar/Home Theater System หรือ Home Audio System

 1. ในระหว่างที่ทีวีและอุปกรณ์ออดิโอของท่านปิดอยู่, ให้ตรวจสอบดูว่าสายต่าง ๆ ระหว่างทีวีและอุปกรณ์ออดิโอนั้นมีการเชื่อมต่อไว้อย่างมั่นคงดังแสดงในผังรูปด้านล่าง:
  • เมื่อทีวีมีป้าย HDMI (ARC) บนตัวแจ็ค HDMI (HDMI IN)
   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI IN (ARC) บนตัวทีวี.
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ ออดิโอนั้น.

    สายเคเบิล

    [A]: HDMI OUTPUT (ARC) บน Sound bar/ Home theater/ Home audio system
    [B]: สาย HDMI (สาย high quality, high-speed HDMI)
    [C]: HDMI INPUT (ARC) บนทีวี TV
  • เมื่อทีวีไม่มีป้าย HDMI (ARC) บนตัวแจ็ค HDMI
   1. ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI INบนตัวทีวี.
   2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อแจ็ค HDMI OUT ในอุปกรณ์ ออดิโอนั้น.
   3. เชื่อมต่อสาย ออฟติคัลออดิโอ จาก Optical digital audio out ของทีวีไปยัง OPTICAL IN ในอุปกรณ์ออดิโอของท่าน. ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับสาย Optical Digital ได้ ให้ใช้สาย Audio Analog เชื่อมต่อแทน.


    HDMI

    [A]: แจ็คขั้วต่อ HDMI OUTPUT บน Sound bar/ Home theater/ Home audio system
    [B]: สาย HDMI
    [C]: แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของ TV
    [D]: แจ็คขั้วต่อ Optical Digital IN
    [E]: สาย Optical Digital Audio
    [F]: แจ็คขั้วต่อ Optical Digital OUT
    [G]: แจ็คขั้วต่อ Audio Analog IN
    [H]: สาย Audio Analog
    [I]: แจ็คขั้วต่อAudio Analog OUT

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ การเชื่อมต่อกับทีวี ใน คู่มือเริ่มต้น(Startup Guide) ของเครื่อง Sound bar/Home theater system หรือ Home audio system.

 2. เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้นให้เปิดอุปกรณ์ออดิโอของท่าน.
 3. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของออดิโอเอาท์พุทของทีวีของท่านตั้งไปที่ระบบออดิโอ. ตรวจเช็คดูคู่มือทีวีของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 4. ตรวจสอบว่าทีวีและ Audio system Control สำหรับฟังก์ชัน HDMI มีการเปิดการทำงานไว้แล้ว.

  หมายเหตุ: ตั้งค่า Control for HDMI (BRAVIA Sync) ของทีวี และ Sound bar ไปที่ ON.

 5. ตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sound Bar มีการตั้งไว้ที่ TV input.
  Ex.: HT-Z9F/X9000F
  กดที่ปุ่ม TV ของตัวรีโมทของเครื่อง Sound bar เพื่อสลับไปที่หน้าจอทีวี.
 6. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ TV audio output ไปเป็น PCM และตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกมาหรือไม่. ถ้าหากเครื่อง Sound Bar ที่เชื่อมต่อกับทีวี ที่ไม่รองรับออดิโอที่บีบอัดมา, เสียงอาจจะไม่ออกมาขึ้นอยู่กับชนิดของการออกอากาศหรือวิดีโอ.ให้ตรวจเช็คคู่มือทีวีของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

มีเสียงเบา ๆ จากเครื่อง Sound bar

มีปุ่มที่ออกแบบไว้บนตัวรีโมทของเครื่อง Sound bar ที่จะช่วยให้ท่านทำการปรับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

 1. เปลี่ยนโหมดการตั้งค่าของ VOICE ไปที่ 2.
  1. เพื่อจะทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของVOICE , ให้กดที่ปุ่ม VOICE บนตัวรีโมทจนกระทั่งท่านเห็น การตั้งค่า UP 2 บนหน้าจอของเครื่อง Sound bar.
  2. เพื่อที่จะเพิ่มระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ปุ่ม SW + บนตัวรีโมทจะกระทั่งท่านเห็น SW10 (หรือสูงกว่า) ในหน้าจอของเครื่อง Sound bar.
 2. เพิ่มระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์ไปที่ 10 หรือสูงกว่า.
 3. ตรวจเช็คดูว่า Night Mode มีการตั้งไว้ที่ ON หรือไม่. กดที่ปุ่ม Night บนตัวรีโมทคอนโทรลและดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.

ไม่มีเสียงออกมาหรือไม่มีการเชื่อมต่อจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์แบบไร้สาย

ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสียงออกมาหรือไม่มีการเชื่อมต่อจากลำโพงเซอร์ราวด์สำหรับ HT-RT5, ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่เหมือนกับของลำโพงซับวูฟเฟอร์.
 

 1. ตรวจสอบดูว่าลำโพงซับวูฟเฟอร์มีการเปิดไว้แล้ว.
 2. กดที่ปุ่ม+ ของ SW (โวลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับโวลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์ .
 3. ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED ของลำโพงซับวูฟเฟอร์.
  • เมื่อไฟ LED ติดสว่างเป็นสีแดง หลังการเปิดอุปกรณ์ออดิโอ.
   การลิงค์ระหว่างตัวเครื่องและลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะไม่สมบูรณ์. ให้ตั้งค่าการลิงก์ใหม่อีกครั้ง.
   • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
    ให้ทำการ ลิงค์ระบบ(ลิงค์เข้ากับลำโพงซับวูฟเฟอร์) ดังอธิบายไว้ใน ฟังก์ชันอื่น ๆ ในคู่มือ.
     
   • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291/X9000F/XF9000
    ตั้งค่าการลิงก์อย่างปลอดภัย (Secure Link) ใน การตั้งค่าเพิ่มสำหรับระบบไร้สาย (ลำโพงซับวูฟเฟอร์) ดังอธิบายใน ฟังก์ชันอื่น ๆ ในคู่มือการใช้งาน.
   • HT-Z9F/ HT-ZF9
    เชื่อมต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลังด้วยตนเองดังอธิบายในคู่มือ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย ให้ตรวจเช็คกับการเชื่อมต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลัง ด้วยตนเอง ในคู่มือ.

  • เมื่อไฟ LED กะพริบ(ช้า ๆ )เป็นสีเขียว หรือสีส้ม และติดสว่างเป็น สีแดง หลังจาก 10 วินาที, ให้ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใกล้กับระบบโฮมเธียเตอร์ให้มากขึ้น.
   วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้ในที่ไม่มีการกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือ วัสดุที่เป็นโลหะ, อยู่ระหว่างตัวเครื่อง และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยตรง.

   หมายเหตุ: ไฟ LED อาจจะกะพริบช้า ๆ เป็นสีเขียว หรือ สีส้ม นานกว่า 10 วินาที.

 4. ถอดสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์ออก และ เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่หลังจาก 1 นาที.

 5. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, ให้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

  • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกที่ Resetting.
   4. เลือกที่ Reset to Factory Default Settings.
   5. เลือกที่ All Settings.
   6. เลือกที่ Start.
     
  • HT-CT780/380
   1. กดที่ปุ่ม MENU .
   2. เลือกที่ SYSTEM.
   3. เลือกที่ SYS.RST.
   4. เมื่อมี START แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของ Sound bar ให้กดที่ ENTER.
   5. เมื่อ RESET หายไป, ให้ถอดสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก จากนั้น ให้เสียบกลับเข้าไปใหม่.
 6. ตั้งค่า Linking the system หรือ SECURE LINK อีกครั้งหลังจากทำการ Easy setup.

มีเสียงเบา ๆ จากลำโพง ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถ้าต้องการเพิ่มระดับของวอลลุ่มจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ปุ่ม วอลลุ่ม + ของ SW ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อเพิ่มระดับวอลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้สูงขึ้น.
 2. เมื่อมีการตั้งค่า Night mode ไว้เป็น ON, ให้ตั้งค่าไปที่ OFF.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของNight mode, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

หมายเหตุ: ลำโพงซับวูฟเฟอร์ เป็นลำโพงสำหรับใช้เล่นเสียงเบสโดยเฉพาะ. เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะได้ฟังได้ยาก ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงให้เสียงเบสออกมาน้อย เช่น กรณีของการส่งออกอากาศของทีวี.