หมายเลข ID หัวข้อ : 00199765 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

วิธีการรับฟังเสียงจากเครื่องเล่นแผ่นดิสก์, กล่องเซ็ตทอปรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม โดยฟังจากลำโพงของระบบออดิโอ.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ กล่องเซ็ตทอปรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณอื่นที่คล้ายกัน เข้ากับเครื่องรับ ออดิโอ/วิดีโอ(A/V) หรือระบบโฮมเธียเตอร์.

  ข้อสำคัญ: ถึงแม้จะมีวิธีการอื่น ๆอีก, วิธีการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นการทั่วไป. สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้และการตั้งค่าระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ.

  สาย HDMI:

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นข้อดีบางประการของการใช้ HDMI เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ :

  • HDMI จะทำการโอนถ่ายสัญญาณออดิโอและวิดีโอดิจิตัลแบบไม่มีการบีบอัด เพื่อให้คุณภาพที่สูงที่สุด ภาพที่ชัดที่สุด.
  • HDMI จะรวมเอาวิดีโอและออดิโอหลายแชลแนลเข้าไปในสายเส้นเดียว, เป็นการลดค่าใช้จ่าย ความยุ่งยาก แะความสับสนของสายที่มีมากมายในปัจจุบันของระบบ A/V.
  • HDMI รองรับฟอร์แมทออดิโอได้มากมาย, เริ่มจากสเตอริโอมาตราฐานไปจนถึงเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชลแนล.
  1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับ HDMI OUT ของอุปกรณ์ให้สัญญาณ.
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับ HDMI IN ในเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์.
  3. โดยการใช้สาย HDMI เส้นที่สองต่อเข้ากับ HDMI OUT ของเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์.
  4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับขั้วHDMI IN บนตัวเครื่อง TV.
  5. ตั้งให้ทีวี และระบบออดิโอนั้นไปที่ HDMI input.
  6. จากเมนู Settings ของอุปกรณ์ให้สัญญาณ ตั้งค่า Audio Output ไปที่ HDMI.
  7. จากเมนู Settings ของอุปกรณ์ให้สัญญาณ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ HDMI เข้ากันได้กับการทำงานของระบบออดิโอนั้น.

   หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือของระบบออดิโอ และอุปกรณ์ให้สัญญาณสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น เกี่ยวกับการตั้งค่าต่าง ๆ และการทำงาน.

  สายออดิโอแบบโคแอคเชียล(Coaxial audio) หรือสายออดิโอแบบออฟติคัล(Optical audio):

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นข้อดีต่าง ๆ ของการใช้สาย ออฟติคัล หรือสายโคแอคเชียล เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบอื่น ๆ

  • สาย optical audio ใช้ แสงที่เป็นจังหวะแทนกระแสไฟฟ้า ทำให้ถูกรบกวนได้น้อยกว่า.
  • ทั้งสายออดิโอแบบโคแอคเชียลและสายออดิโอแบบออฟติคัล ต่างก็รองรับเสียงเซอร์ราวด์ได้ถึง 5.1 แชลแนลของเสียง.
  • ทั้งสายออดิโอแบบโคแอคเชียลและสายออดิโอแบบออฟติคัล ต่างก็โอนถ่ายสัญญาณดิจิตัลด้วยแบนด์วิธด์ที่กว้างกว่า เพื่อให้สามารถโอนถ่ายสัญญาณได้เหนือกว่า.
  1. เชื่อมต่อสายออดิโอแบบโคแอคเชียล หรือสายออดิโอแบบออฟติคัล เข้ากับCOAX OUT หรือ OPTICAL OUT ของอุปกรณ์ที่จ่ายสัญญาณ.
  2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอแบบโคแอคเชียล หรือสายออดิโอแบบออฟติคัล เข้ากับ COAX IN หรือ OPTICAL IN ของเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์.
  3. ใช้สายหนึ่งในสายต่าง ๆ ด้านล่าง เชื่อมต่อสายวิดีโอแยกต่างหากจาก VIDEO OUT ของอุปกรณ์ให้สัญญาณไปให้กับ VIDEO IN ในเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์ ที่ใช้อยู่นั้นไม่มีขั้วต่อ VIDEO OUT เพื่อส่งสัญญาณไปให้กับทีวี, ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อวิดีโอจากอุปกรณ์ให้สัญญาณโดยตรงเข้ากับทีวี.

   • สาย HDMI รูปภาพประกอบ
   • สายวิดีโอคอมโปเนนท์ รูปภาพประกอบ
   • สาย S-video รูปภาพประกอบ
   • สายวิดีโอคอมโปสิต รูปภาพประกอบ
  4. ตั้งทีวีและระบบออดิโอไปที่โหมดอินพุท ที่ใช้อยู่ ตามการเชื่อมต่อข้างต้น.
  5. จากเมนู Settings ของอุปกรณ์ให้สัญญาณ ให้ตั้งค่า Dolby Digital และ DTS ไปที่ Optical หรือ Coaxial.

  สายวิดีโอ ออดิโอ คอมโปสิต:

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นข้อดีของการใช้สายออดิโอ วิดีโอ คอมโปสิต:

  • อันนี้เป็นแบบของสายที่ใช้กันส่วนใหญ่ เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณออดิโอแบบสเตอริโอระหว่างคอมโปเนนท์ต่าง ๆ.
  • สายนี้โดยปกติจะมีอยู่ในกล่องของอุปกรณ์ออดิโอคอมโปเนนท์นั้น
  • เป็นการเชื่อมต่อออดิโอแบบสเตอริโอระหว่างคอมโปเนนท์ต่าง ๆ.
  1. เชื่อมต่อสายออดิโอและวิดีโอ คอมโปสิต เข้ากับ LINE OUT ในอุปกรณ์ให้สัญญาณ.
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายอออดิโอและวิดีโอ คอมโปสิต เข้ากับ LINE IN ในเครื่องรับ A/V หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์.
  3. เชื่อมต่อสายวิดีโอคอมโปสิต จาก VIDEO OUT ของเครื่องรับ A/V หรือระบบโฮมเธียเตอร์ เข้ากับ VIDEO IN ในเครื่องทีวี.
  4. ตั้งค่าทีวี และระบบออดิโอ ไปที่อินพุทที่เป็นของคอมโปสิต.
  5. จากเมนู Settings ของอุปกรณ์ให้สัญญาณ ตั้งค่า Audio หรือ การตั้งค่า Downmix ไปที่ Stereo.