หมายเลข ID หัวข้อ : 00199766 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

อะไรคือความแตกต่างของออดิโอเอาท์พุทระหว่าง FIXED และ VARIABLE?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การตั้งค่าของ ออดิโอเอาท์พุทแบบ FIXED หรือ VARIABLE จะเปลี่ยนวิธีการส่งสัญญาณออดิโอผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT ของทีวี.

FIXED: เมื่อมีการเลือกที่การตั้งค่านี้, เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อใช้ปุ่มโวลลุ่มของรีโมทคอนโทรลของทีวี. เสียงจะมีการคงค่าอยู่ที่ระดับหนึ่ง.

VARIABLE: เมื่อเลือกที่การตั้งค่านี้, เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT จะมีการเปลี่ยนแปลง, เมื่อใช้ปุ่มโวลลุ่มของรีโมทคอนโทรลของทีวี. เสียงจะการเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี.