หมายเลข ID หัวข้อ : 00199766 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2021

อะไรคือความแตกต่างของออดิโอเอาต์พุตระหว่าง คงที่ (FIXED) และ เปลี่ยนได้ (VARIABLE)?

  การตั้งค่าของ ออดิโอเอาท์พุทแบบ คงที่ (FIXED) หรือ เปลี่ยนได้ (VARIABLE) จะเปลี่ยนวิธีการส่งสัญญาณออดิโอผ่านทางแจ็คขั้วต่อ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (AUDIO OUT) ของทีวี

  • คงที่ (FIXED):เมื่อมีการเลือกที่การตั้งค่านี้ เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทาง ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (AUDIO OUT) จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อใช้ปุ่ม ระดับเสียงของรีโมทคอนโทรลของทีวี เสียงจะมีการคงค่าอยู่ที่ระดับหนึ่ง
  • เปลี่ยนได้ (VARIABLE):เมื่อเลือกที่การตั้งค่านี้เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทางช่องต่อสัญญาณเสียงออก (AUDIO OUT) จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ปุ่ม ระดับเสียงของรีโมทคอนโทรลของทีวี เสียงจะการเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี

  ขั้นตอนในการตั้งเอาท์พุทของออดิโอในเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™:

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)หูฟัง/ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Headphone/Audio out)
   • เลือกที่ เสียง (Sound)หูฟัง/ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Headphone/Audio out)
  4. เลือกที่ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio out) (คงที่ (Fixed)) หรือ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio out) (เปลี่ยนแปลง), จากนั้นเลือกที่ ตกลง (OK)

  หมายเหตุ:

  • ถอดหูฟังออกจาก ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio out) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้
  • ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับทีวีนั้น