หมายเลข ID หัวข้อ : 00202146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2022

ออดิโอ และวีดีโอไม่ตรงกัน หรือเสียงมีการดีเลย์

  มีหลายกรณีที่สามารถจะทำให้ออดิโอและวิดีโอไม่ตรงกันได้

  • ถ้าหากดูรายการทีวี อาจจะเป็นที่การส่งสัญญาณเองหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างกล่องเซ็ตทอปรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม (ถ้ามี)
  • ถ้าหากเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ DVD เชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือตัวแผ่นเองอาจจะเป็นสาเหตุได้
  • เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์ด้วยสายออฟติคอลดิจิทัล อาจจะมีการดีเลย์ของเสียงที่ต้องทำการปรับแต่งให้ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้นด้วยตนเอง อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าในตัวทีวีเองที่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์ (ด้วยสาย HDMI หรือสายออปติคอล) เสียงอาจจะมีการดีเลย์เนื่องจากการดีเลย์ในการโปรเซสสัญญาณออดิโอในเครื่อง Soundbar หรือระบบโฮมเธียเตอร์ ในกรณีดังกล่าว ไม่ได้มีปัญหากับตัวลำโพงของทีวี

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวี ได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว

   หมายเหตุ:
   • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดที่จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตได้ ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านทำการอัปเดตได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของทีวีนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
   • ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถจะทำการดาวน์โหลดได้จากเมนูของทีวีนั้น การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
  2. ถ้าหากรับชมโปรแกรมทีวี ให้ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณเพื่อดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับช่องสัญญาณอื่นหรือไม่ ถ้าหากเกิดขึ้นเฉพาะช่องเดียว แสดงว่าปัญหานั้นมาจากการส่งออกอากาศ

   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาเกิดกับหนึ่งช่องเท่านั้น ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายส่งสัญญาณนั้น

  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายทั้งหมดมีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงเข้ากับทีวีและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (กล่องเซ็ตทอป เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น BD ระบบโฮมเธียเตอร์ หรือเกมคอนโซล)

  4. ลองทำการเล่นแหล่งจ่ายสัญญาณวิดีโอที่แตกต่างออกไปเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่กับอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่

  5. ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่าของ โหมดเกม (Game Mode) ให้ทำหนึ่งในต่อไปนี้:

   • ตั้งให้ โหมดเกม (Game Mode) ไปที่ ปิด (Off) เมื่อดูทีวีหรือเล่น DVD หรือ BD
   • ตั้งให้ โหมดเกม (Game Mode) ไปที่ เปิด (On) เมื่อเล่นวิดีโอเกม
  6. ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใช้ลำโพงของทีวี ให้ทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวีนั้น สำหรับ Android TV™ หรือ Google TV™ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการเริ่มทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV หรือ Google TV?

  7. ถ้าหากมีระบบโฮมเธียเตอร์และใช้สายออฟติคอลดิจิทัลในการเชื่อมต่อ ให้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Audio/Video Sync หรือ Audio Delay ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้น (ถ้ามี)

   หมายเหตุ:
   • การปรับแต่ง Audio delay ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0ms ถึงประมาณ 250ms
   • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีอยู่ของการตั้งค่าของ A/V sync หรือ Audio Delay ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
   • สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ของบริษัทอื่น ให้ตรวจเช็คดูกับคู่มือการใช้งานหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดในวิธีการปรับแต่งการตั้งค่าของ A/V sync
  8. ถ้าหากเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกต้องดีแล้ว ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าของ ช่องต่อออกสัญญาณเสียงดิจิทัล (Digital audio out) A/V sync และ โหมดผ่านตรง (Pass through)

   • ทีวีของท่านเป็น Android TV หรือ Google TV
   • ท่านเชื่อมต่อระบบเสียงเช่นเครื่อง Soundbar เครื่องรับ หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์ เข้ากับพอร์ต HDMI IN (ARC) หรือ HDMI IN (eARC/ARC) ของทีวี

   ตั้งค่า Digital audio out ไปที่ PCM

   ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า A/V Sync ไปเป็นออโต้หรือเปิด

   ตั้งโหมดผ่านตรง (Pass through) ไปที่ ออโต้ (Auto).

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว