หมายเลข ID หัวข้อ : 00189002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

PlayMemories Home ไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจากกล้องได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจากกล้องได้ ใน PlayMemories Home ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ตรวจเช็คดูว่ากล้องได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่

  2. การติดตั้ง เวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home

  3. ให้ทำการรับรองอุปกรณ์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ของกล้องเข้าไปให้กับ PlayMemories Home.

   รูปแบบไฟล์การรับรองอุปกรณ์(Device Authentication)
   XAVC Sจำเป็น
   AVCHDจำเป็น
   MPEG-2จำเป็น
   ภาพนิ่งไม่จำเป็น
   MPEG-4ไม่จำเป็น
   1. ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้หลังการเปิดกล้องขึ้นมา.

   2. เมื่อมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ ใช่ (Yes) ถ้าหากท่านไม่คลิกที่ ใช่ (Yes) โหมดการใช้งาน USB จะตั้งเป็น MTP ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ PlayMemories Home สามารถนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอได้

    ถ้าต้องการใช้ (ชื่อรุ่น) กับ PlayMemories Home จะต้องทำมีการเปลี่ยนแปลงโหมดการใช้งาน USB (To use (Model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed) ท่านต้องการจะทำต่อหรือไม่ (Do you want to continue)?

   3. เมื่อ PlayMemories Home รองรับกล้องแล้ว จะมีข้อความ ขอบคุณที่ซื้อ (ชื่อรุ่น) (Thank you for purchasing (Model name) แสดงขึ้นมา คลิกที่ ตกลง (OK) เพื่อปิดข้อความนั้น ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ ตกลง (OK) การรับรองอุปกรณ์จะไม่สมบูรณ์

  4. ในระหว่างที่เปิด PlayMemories Home ให้เช็คและคงการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้

  5. ตรวจเช็คดูว่ามีรูปภาพเก็บบันทึกอยู่ในหน่วยความจำของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้าไป ซึ่งเป็นอันที่บันทึกโดยตัวกล้องนั้น.

   หมายเหตุ: รูปถ่ายหรือวิดีโอบางอันที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่ใส่เข้าไปในกล้อง อาจจะไม่ได้รับการรองรับถ้าหากบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ตัวอื่นที่แตกต่างกัน

  6. หลังการตัดการเชื่อมต่อกล้องออกจาก คอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยน การตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB (USB Connect Setting) ไปเป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) และเปลี่ยน การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ไปเป็น ครั้งเดียว (Single) เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ คอมพิวเตอร์ใหม่และทำซ้ำใน ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่า อุปกรณ์ได้รับการรับรองหรือไม่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขั้นตอนนี้:

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับกล้อง การใช้งานอาจจะแตกต่างกันไป หรือรายการตั้งค่าอาจจะไม่มี สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของกล้องของท่าน.

   • Handycam

    • เลือกที่ เมนู (MENU) → เซ็ตอัป (Setup) → (เชื่อมต่อ) ตั้งค่า การตั้งค่าเชื่อมต่อ USB (USB Connect Setting) ไปเป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
    • เลือกที่ เมนู (MENU) → เซ็ตอัป (Setup) → (การเชื่อมต่อ) ตามลำดับ ตั้งค่า การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ไปเป็น ครั้งเดียว (Single)
   • Cyber-shot

    • เลือกที่ เมนู (MENU) → เซ็ตอัป (Setup) ตามลำดับนั้น ตั้งค่า การตั้งค่าเชื่อมต่อ USB (USB Connect Setting) ไปเป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
    • เลือกที่ เมนู (MENU) →  (เซ็ตอัป) ตามลำดับ ตั้งค่า การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting) ไปเป็น ครั้งเดียว (Single)
   • α (Alpha)

    • เลือกที่ เมนู (MENU) → เซ็ตอัป (Setup) ตามลำดับนั้น ตั้งค่า การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) ไปเป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
    • หมายเหตุ: ไม่มี การตั้งค่า USB LUN (USB LUN Setting)
  7. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ด้วยสาย USB.

   หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับกล้องได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากใช้พอร์ต USB 3.0 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีทั้งพอร์ต USB 3.0 และ USB 2.0 ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB 2.0 และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ต USB 2.0 ให้ลองเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB อันอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำตาม ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการรับรองหรือไม่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของพอร์ต USB ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือสอบถามกับผู้ผลิต.

  8. เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

   หมายเหตุ: มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากการทำงานที่ไม่เสถียรของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

   1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่.
   2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.
   3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่เสร็จแล้ว ให้เปิดกล้องขึ้นมาและเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และทำซ้ำใน ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการรับรองหรือไม่
  9. เมื่อท่านใช้คอมพิวเตอร์ Windows อาจจะมีปัญหากับ PlayMemories Home ได้ ให้เปิด เครื่องมือเริ่มต้นการตั้งค่า (Settings Initialization Tool) PlayMemories Home เพื่อคืนค่าโปรแกรมไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (การตั้งค่าหลังการติดตั้งใหม่ ๆ) จากนั้นทำซ้ำใน ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่า อุปกรณ์นั้นได้รับการรองรับหรือไม่ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ วิธีการเปิด เครื่องมือการตั้งค่าเริ่มต้น (Settings Initialization Tool) PlayMemories Home (Windows) เพื่อรีเซ็ต PlayMemories Home

  10. ถ้าหากยังคงมีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ให้ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ PlayMemories Home จากนั้นให้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home: