หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2021

ไม่สามารถจับคู่ อุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ กับ Android TV™ หรือ Google TV™

  ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth นั้นมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างเพียงพอ
  3. สำหรับ เครื่องรุ่น xxC เท่านั้น: เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่าเข้ากับทีวี การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลวได้
   ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้งานไปก่อน , หรือยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

  4. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz ดังนั้น ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดขาดหายไปในบางครั้งเนื่องจากการรบกวนของ ระบบ LAN แบบไร้สาย (wireless LAN) ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ

  5. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ

  6. รีเซ็ตทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่ สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: จะทำการเริ่มทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV/Google TV ได้อย่างไร?

  7. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้งและตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่

   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — Bluetooth
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)Bluetooth
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)Bluetooth
   3. เปลี่ยน Bluetooth จาก เปิด (on) ไปเป็น ปิด (off)
   4. ตั้งค่า Bluetooth ไปเป็น เปิด (on) อีกครั้ง
  8. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่ สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ:วิธีการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์