หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019

การลงทะเบียน Touchpad Remote Control หรือ Voice Remote Control ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชัน Voice Remote Control.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัว Remote Control ใหม่

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่
  2. ตั้งค่า Bluetooth settings ใน Settings ไปที่ Off จากนั้นตั้งให้เป็น On อีกครั้ง
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth ในกลุ่มของ Network & Accessories
   4. เลือกที่ Bluetooth จากนั้นให้ปิดฟังก์ชันนี้
   5. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้
  3. ถ้าหากทีวีและ รีโมทคอนโทรลจับคู่กันอยู่ ให้ทำการยกเลิกการจับคู่ก่อน
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการจับคู่กันอยู่หรือไม่
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth ในกลุ่มของ Network & Accessories
   4. ตรวจเช็คดูว่ามีข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น: SONY TV RC MIC 001) ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมาหรือไม่
    • ถ้าหากไม่มีข้อมูลของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ทำการตรวจเช็คในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง
    • ถ้าหากมีข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการยกเลิกการจับคู่
     1. เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่ Unpair
     3. เลือกที่ OK
  4. ทำการจับคู่ให้กับ Remote Control ใหม่
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก Remote Control มีการลงทะเบียนไว้กับทีวีที่แตกต่างออกไป ให้ปิดทีวีนั้นไปก่อน และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน  Remote Control ของท่านกับทีวีที่ต้องการ
   • มี Remote Controls สองแบบให้อ้างอิงกับคำตอบนี้ เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ของทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้
   • ตำแหน่งของ ปุ่ม/เครื่องหมาย ของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน

    รูปภาพของ รีโมทคอนโทรลที่มีเครื่องหมายไมโครโฟน
    1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
    2. Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้

  เมื่อใช้ ประเภท A (Touchpad Remote Control)
  เมื่อใช้ ประเภท B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้) ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้


  ประเภท A (Touchpad Remote Control)

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  เมื่อทำการจับคู่โดยใช้ IR Remote control

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. บนตัว IR Remote control กดที่ปุ่ม Home
  3. เลือกที่   Settings
  4. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories
  5. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control
  6. เลือกที่ Yes
  7. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  เมื่อทำการจับคู่โดยไม่ใช้ IR Remote control

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. ที่แผงด้านหลังของทีวี กดที่ปุ่ม INPUT นาน 7 วินาที
   หมายเหตุ: รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่ม INPUT
   รูปภาพของปุ่ม INPUT ที่แผงด้านหลังของทีวี
  3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  หมายเหตุ:

  ประเภท B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้)

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม HOME
  3. เลือกที่   Settings
  4. เลือกที่  Voice Remote Control หรือ Remote control ปุ่มActivate รูปภาพประกอบ (MIC)  หรือ Connect via Bluetooth
  5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง Bluetooth Low Energy เมื่อทีวีที่มีข้อมูลการจับคู่ยังคง ON อยู่ การลงทะเบียนนั้นจะล้มเหลว