หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/04/2018

การลงทะเบียน Touchpad Remote Control ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจับคู่รีโมท.

 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่.
 2. ตั้งค่า Bluetooth settings ใน Settings เป็น Off, จากนั้น ตั้งค่าเป็น On อีกครั้ง.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Off.
  5. เลือกที่ Yes.
  6. เลือกที่ On.
 3. จับคู่รีโมทอีกครั้ง.

หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลนี้มีด้วยกันสองแบบ อ้างอิงตามคำตอบนี้. จะมีเครื่องหมายไมโครโฟนพิมพ์อยู่ทั้งสองแบบ, ดังแสดงในรูปนี้.

Image

[A] แบบ A (Touchpad Remote Control)
[B] แบบ B (Remote control ที่รองรับการจำแนกเสียงได้)

ถ้าหากรีโมทคอนโทรลนี้ลงทะเบียนไว้กับทีวีเครื่องอื่นที่แตกต่างออกไป, ให้ทำการปิดทีวีนั้น, และ จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลของท่านกับทีวีที่ต้องการ.

เมื่อใช้แบบ A (Touchpad Remote Control), ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

เมื่อทำการจับคู่โดยใช้ IR Remote control

 1. เปิดทีวี.
 2. บน IR Remote control, กดที่ปุ่ม HOME.
 3. เลือกที่ Settings.
 4. เลือกที่ Touchpad Remote Control settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
 5. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
 6. เลือกที่ Yes.
 7. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ.

เมื่อทำการจับคู่โดยไม่ได้ใช้ IR Remote control

 1. เปิดทีวี.
 2. ด้านหลังของแผงทีวี กดที่ปุ่ม INPUT ไว้นาน 7 วินาที.

  หมายเหตุ: ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่ม INPUT.

  Image

 3. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ.

หมายเหตุ:

เมื่อใช้แบบ B (Remote control ที่รองรับการจำแนกเสียงได้), ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

 1. เปิดทีวี.
 2. บน IR Remote control, กดที่ปุ่ม HOME.
 3. เลือกที่ Settings.
 4. เลือกที่ Voice Remote Control settings ในกลุ่ม Network & Accessories.
 5. เลือกที่ปุ่ม Activate Image.
 6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ.

หมายเหตุ: เนื่องจาก เป็นข้อจำกัดของ Bluetooth Low Energy, ถ้าหากทีวีนั้นมีข้อมูลการจับคู่ของรีโมทคอนโทรลที่ยังคงเป็น ON อยู่, การจับคู่นั้นจะล้มเหลว.