หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

การลงทะเบียน รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่
   หมายเหตุ: ถ้าระดับของ แบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่จะล้มเหลวได้ เปลี่ยน แบตเตอรี่ไปเป็นอันใหม่และลองทำการจับคู่อีกครั้ง
  2. ตั้งค่า การตั้งค่า Bluetooth ใน การตั้งค่า (Settings) ไปที่ ปิด (Off) จากนั้นตั้งให้เป็น เปิด (On) อีกครั้ง
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ BRAVIA Settings
   4. เลือกที่ Bluetooth จากนั้นให้ปิดฟังก์ชันนี้
   5. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้
  3. ถ้าหากทีวีและ รีโมทคอนโทรลจับคู่กันอยู่ ให้ทำการยกเลิกการจับคู่ก่อน ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการจับคู่กันอยู่หรือไม่
   หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นปี 2563 ยกเว้น X74xxH / X75xxH ซีรีส์ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ Remotes & Accessories
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. ตรวจเช็คดูว่ามีข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น: SONY TV RC MIC 001) ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมาหรือไม่
    • ถ้าหากไม่มีข้อมูลของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ทำการตรวจเช็คในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง
    • ถ้าหากมีข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการยกเลิกการจับคู่
     1. เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่ ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)
     3. เลือกที่ ตกลง (OK)
  4. ทำการจับคู่ให้กับ รีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก Remote Control มีการลงทะเบียนไว้กับทีวีที่แตกต่างออกไป, ให้ปิดทีวีนั้นไปก่อน, และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน  Remote Control ของท่านกับทีวีที่ต้องการ
   • มี รีโมทคอนโทรลอยู่ด้วยกันสองแบบ ให้อ้างอิงกับคำตอบนี้ เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ไว้อยู่ทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้
   • ตำแหน่งของ ปุ่ม / เครื่องหมาย ของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน
    รูปภาพของ รีโมทแบบทัชแพ็ด และ รีโมทแบบจดจำเสียงได้
    1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
    2. รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้

  เมื่อใช้ แบบ A (รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control))

  เมื่อใช้ แบบ B (รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้ (Remote control that supports voice recognition)

  1. ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำการ รีเซ็ตเพาเวอร์