หมายเลข ID หัวข้อ : 00197418 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

ไม่มีเสียงออกมาหรือระดับโวลลุ่มเสียงที่ออกมาจากลำโพงของทีวีมีความเบา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาเมื่อไม่มีเสียงหรือระดับโวลลุ่มเสียงที่ต่ำจากลำโพงของทีวี.

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

 1. เพิ่มระดับโวลลุ่มเสียงของทีวี.
 2. ถ้ามีการใช้กล่องเซ็ตทอป ที่มีตัวควบคุมระดับโวลลุ่มเสียง ให้เพิ่มระดับโวลลุ่มของกล่องเซ็ตทอปนั้น.

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องเซ็ตทอปเชื่อมต่ออยู่โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Audio/Video (A/V) , ต้องมั่นใจว่าสาย A/V ได้มีการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงเข้ากับวิดีโออินพุทในเครื่องทีวี.

 3. ต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีการปิดเสียงของทีวีไว้.
 4. ต้องมั่นใจว่าไม่มีหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับทีวี.
 5. ถ้ามีการส่งออกอากาศแบบอนาล็อกอยู่ ให้ทำการจูนช่องสัญญาณอนาล็อกและตรวจเช็คดูว่ามีนอยส์รบกวนหรือไม่.
  • ถ้าหากมีนอยส์รบกวน: มีเสียงออกมาจากทีวี. ตรวจเช็คหาสาเหตุอื่นเช่น แอปที่ไม่มีเสียงหรือคอนเทนท์ที่เล่นกลับนั้น.
  • ถ้าไม่มีเสียงนอยส์รบกวน: เสียงอาจจะไม่มีออกมาเนื่องจากมีสาเหตุในทีวีนั้น. ทำต่อในขั้นตอนที่ 6.
 6. ตรวจสอบว่าการตั้งค่า MTS ของทีวี มีการตั้งไว้เป็น MAIN หรือ STEREO.

  หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณไม่ได้ตั้งไว้เป็นสเตอริโอหรือไม่สามารถส่งสัญญาณสเตอริโอออกมาได้, เสียงอาจจะออกมาจากลำโพงเพียงด้านเดียวของทีวี และระดับโวลลุ่มจะออกมาเบา. ในกรณีนี้ , ให้ทำการปรับหรือ เปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ.

 7. ถ้าทีวีมีเอฟเฟ็ค Simulated ในเมนูออดิโอ ให้ตั้งให้เป็น off.
 8. ถ้าหากทีวีมีการตั้งค่าของ Volume Offset ในเมนูออดิโอ ให้ตั้งค่าให้สูงขึ้นหรือค่าสูงสุด.
 9. ตรวจดูให้มั่นใจว่าลำโพงของทีวีไม่ได้ตั้งไว้เป็นลำโพงเซ็นเตอร์.

  หมายเหตุ: ทีวีบางตัวจะอนุญาตให้ลำโพงของทีวีทำหน้าที่เป็นลำโพงเซ็นเตอร์ได้เมื่อใช้เครื่องรับแบบมัลติแชลแนล.

 10. ตรวจสอบว่าลำโพงได้มีการตั้งค่าไปที่ ON ในเมนูทีวี.

  ข้อสำคัญ: ถ้าทีวีนั้นมีแจ็คออดิโอเอาท์พุท และเชื่อมต่อกับระบบสเตอริโอ ลำโพงของทีวีอาจจะมีการปิดไว้. ทีวีบางเครื่องต้องตั้งค่าลำโพงในตัวหรือลำโพงเซ็นเตอร์ไปเป็น เป็น Off ก่อนที่จะมีการส่งเสียงออกมาให้กับเครื่องรับสเตอริโอผ่านทางแจ็คออดิโอเอาท์.

 11. ถ้าหากทีวีมีการตั้งค่า Headphone/Audio-Out ในเมนู Sound ,ให้ตั้งไปที่ Audio-Out.
 12. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อสาย A/V ทั้งหมด มีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีอย่างถูกต้อง.
 13. ทดสอบทีวีโดยการใช้แหล่งจ่ายสัญญาณอื่น เช่น เครื่องเล่น VCR, DVD หรือ Blu-ray Disc.
 14. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต ในทีวี. 
  หมายเหตุ: สำหรับ Android TV, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต.
 15. ในการใช้กล่องเซ็ตทอป ให้ลองทำการรีเซ็ต.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการรีเซ็ตกล่องเซ็ตทอป ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์นั้น.
 16. ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข หลังการทำ เพาเวอร์รีเซ็ต, ให้รีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน. (สำหรับ LCD TV)

  หมายเหตุ:

ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนหมดแล้ว และปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.