หมายเลข ID หัวข้อ : 00088234 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

เสียงหรือเสียงต่ำจากทีวีทางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย.

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้เฉพาะกับการใช้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สายรุ่น SWF-BR100 และ Sony® TV ที่ใช้งานด้วยกันได้เท่านั้น.

  แต่ละขั้นตอนของเหล่านี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยังไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีนั้นได้รับการอัพเดทซอฟท์แวร์ระบบล่าสุดเข้าไปแล้ว. การอัพเดทจะมีอยู่ในเมนู Settings ของ TV ใน Network.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายออดิโอได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย และทีวี โดยมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องและแน่นหนาดี.
   Audio cable connection
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของเอาท์พุทของเสียงใน TV ได้มีการตั้งไว้ที่ Subwoofer.
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Sound.
   4. เลือกที่ Headphone/Audio Out.
   5. เลือกที่ Subwoofer.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระดับเสียงของทีวีไม่ได้ตั้งไว้เป็นการปิดเสียง (mute) และให้ตั้งระดับของเสียงในระดับที่ได้.
  4. การปรับ Subwoofer Level หรือ Cut Off Frequency.
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Sound.
   4. เลือกที่ Wireless Subwoofer.
   5. เลือกที่ Subwoofer level หรือ Cut Off Frequency และปรับการปรับตั้งให้เหมาะสม.
  5. เปลี่ยนการปรับตั้งของ Sound Booster ไปที่ ON.
   1. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Sound.
   4. เลือกที่ Sound Booster.
   5. เลือกที่ ON.
  6. ตรวจเช็คสถานะของไฟแสดงเพาเวอร์บนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์.
   Indicator
    
   • ถ้าหากไฟแสดงสถานะปิดอยู่:
    1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟกำลังมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนาดี.
    2. เปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ขึ้นมา โดยการกดที่ปุ่ม Power ในตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์.
   • ถ้าหากตัวแสดงสถานะติดเป็นสีแดง:
    1. ให้ขยับลำโพงซับวูเฟอร์เข้าไปใกล้กับทีวีให้มากขึ้น.
    2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลำโพงซับวูฟเฟอร์ไม่ได้อยู่ในกล่องที่เป็นโลหะ หรืออยู่ใกล้กับรายการที่อาจจะทำให้เกิดการรบกวนได้.
    3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวรับส่งสัญญาณไร้สายมีการเสียบเข้าไปอย่างถูกต้องดีแล้ว.
    4. ตรวจสอบว่า ลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย มีการตั้งไว้ให้เปิดจากเมนูของทีวีนั้นแล้ว.
   • ถ้าหากตัวแสดงสถานะนั้นกะพริบเป็นสีเขียว สีเหลืองอำพัน หรือเป็นสีแดงช้า ๆ:
    1. ดำเนินการปรับตั้งของ Secure Link.
     หมายเหตุ: ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องดำเนินการภายในช่วงระยะเวลา 2 นาที.
     1. กดที่ปุ่ม SECURE บนตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย. ไฟ LED จะกะพริบสีเหลืองอำพัน.
      Secure button
     2. กดที่ปุ่ม SECURE ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์. ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน.
     3. ไฟ LED ทั้งสองจะเป็นสีเหลืองอำพันติดค้างและเสียงเบสจะได้ยินออกมาเป็นการยืนยันว่า ได้มีการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย (secure link) ได้.
    2. ถ้าหากยังคงไม่ได้ยินเสียงออกมา, ให้เคลื่อนย้ายลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใกล้กับตัวทีวี จนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอำพัน.
   • ถ้าหากตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง:
    1. ให้ปิดตัวลำโพงซับวูเฟอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสีใดปิดกั้นช่องลมออก.
     ventilation slits
    2. แสงไฟสีแดงที่กะพริบอาจจะเป็นการแสดงให้ทราบว่า ระดับของเสียงดังเกินไปก็ได้. ให้ลดระดับของวอลลุ่มเสียงของทีวีลง.