หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

การแสดงภาพจากหน้าจอ อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไปแสดงที่ทีวีไม่สำเร็จ

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  ข้อสำคัญ: สำหรับ Google TV™ ฟังก์ชันแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี (Cast) จะใช้ไม่ได้ถ้าหากมีการเซ็ตอัปด้วยโหมด Basic TV

   1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเดียวกัน
   2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอป Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiver ไม่ได้ถูกปิดการทำงานไว้
    1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ แอป (Apps)ดูแอปทั้งหมด (See all apps)  แสดงแอประบบ (Show system apps)Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiverเปิดการทำงาน (Enable) (Android™ 9 หรือที่ใหม่กว่า)
     • เลือกที่  แอป (Apps)Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiver — เปิด (Enable) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
   3. ลบข้อมูลในแอปฟังก์ชัน Cast , Android System WebView และ Chromecast built-in
    1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่  แอป (Apps) ดูแอปทั้งหมด (See all apps) แสดงแอประบบ (Show system apps) แอปที่ทำหน้าที่ Castลบข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 9 หรือที่ใหม่กว่า)
     • เลือกที่ แอป (Apps)แอปที่ทำหน้า Castลบข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
     หมายเหตุ:
     • ทำแบบเดียวกันสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in
     • สำหรับแอป ฟังก์ชัน Cast ให้อ้างอิงกับ: https://www.google.com/chromecast/built-in/apps/
   4. ทำการรีเซ็ตทีวี
    หมายเหตุ: สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ: จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) ให้กับ Android TV™/Google TV ได้อย่างไร?
   5. รีสตาร์ท อุปกรณ์ใหม่
    สำหรับ อุปกรณ์มือถือ ให้ทำการปิด อุปกรณ์มือถือนั้นชั่วคราว และรอประมาณหนึ่งนาที ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาใหม่
   6. อัปเดต ทีวี ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
    สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: ฉันจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) Android TV/Google TV ของฉันได้อย่างไร?
   7. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Android System WebView  และChromecast built-in หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวี และทำการอัปเดตแอปสองตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
    1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ แอป (Apps) ดูแอปทั้งหมด (See all apps) แสดงแอประบบ (Show system apps)Android System WebViewยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 9 หรือที่ใหม่กว่า)
     • เลือกที่ แอป (Apps)Android System WebViewยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
    3. ทำเช่นเดียวกันใหักับ Chromecast built-in
    4. หลังการยกเลิกการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ทำการรีเซ็ตทีวี
    5. ทำการอัปเดตแอปข้างต้นทั้งสองไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store
   8. จาก แอปพลิเคชันของฉัน (My Apps) ในแอป Google Play Store ให้ทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งในทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   9. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาไว้ถูกต้องดีแล้ว
    ถ้าต้องการตั้งวันที่และเวลาของทีวี ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการปรับวันที่และเวลา
   10. เฉพาะอุปกรณ์มือถือเท่านั้น: ปิดแอปที่ใช้ Chromecast ได้ (Google Cast-enabled) ใน อุปกรณ์มือถือนั้นและทำการเริ่มใช้งานใหม่
    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการปิดหรือรีสตาร์ทแอปต่าง ๆใหม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือของท่าน
   11. รีสตาร์ทเราท์เตอร์ไร้สาย (ถอดปลั๊กเราท์เตอร์ออก และรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์เข้าไปใหม่)