หมายเลข ID หัวข้อ : 00206722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

วิธีการปรับวันที่และเวลา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าของวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้หรือจากเครือข่าย.
แต่ถ้าไม่มีสัญญาณที่ส่งออกอากาศหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ทำการตั้งค่าวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง.

เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ
เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง
 

เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ:

สำหรับ A9F และ Z9F ซีรีส์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตรวจเช็คว่ามีการตั้งค่าของ Automatic Date & time ไว้เป็น On.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. เลือกที่ Automatic date & time, จากนั้นตั้งไปที่ ON.

สำหรับ Android TV™ รุ่นอื่น
ค่าของวันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้.
ในกรณีที่ไม่ได้รับสัญญาณที่ส่งออกอากาศ, BRAVIA TV สามารถจะรับค่าข้อมูลวันที่และเวลาจากเครือข่ายได้เช่นเดียวกัน.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. เลือกที่ Automatic date & time.
 5. ตั้งไปที่ Use network time.
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีรายการเมนูในUse network time, สำหรับใช้ตั้งไปเป็น ON, ให้ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time.

หมายเหตุ: 

 • ถ้าหากเวลาไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของ Time Zone จะไม่ถูกต้อง.
  ทำตามขั้นตอนด้่านล่างนี้เพื่อตรวจเช็คดูการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
  4. เลือกที่ Time.
  5. เลือกที่ Automatic time zone.
  6. ตั้งไปที่ Off.
  7. เลือกที่ Set Time Zone, จากนั้นเลือกตำแหน่งที่อยู่ของท่าน.
 • ถ้าหากท่านใช้สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายพิเศษเช่น VPN, เวลาในทีวีอาจจะแตกต่างได้จากเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง(พื้นที่) ที่ทีวีนั้นตั้งอยู่ได้.
   

เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES.
 4. เลือกที่ Automatic date & time.
 5. ตั้งไปที่ Off.
 6. ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง.
  สำหรับ Android™ 8.0, เลือกที่ Set Date และ Set Time.
  สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น, เลือกที่ Date และ Time.

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.