หมายเลข ID หัวข้อ : 00206722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV™ หรือ Google TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้นี้ใช้กับ Android TV™ และ Google TV™ สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV (รุ่นปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า) หรือ Google TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการปรับวันที่และเวลา (ทีวีที่ไม่ใช่ Android)

  วันที่และเวลาปกติจะตั้งให้โดยอัตโนมัติเนื่องจาก BRAVIA TV จะดึงข้อมูลวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศหรือเครือข่าย ถ้าหากไม่มีสัญญาณส่งออกอากาศหรือไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ ท่านอาจจะต้องทำการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง


  การตั้งวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ:

  1. ตรวจดูการตั้งเวลา วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)

  สำหรับทีวีที่รับสัญญาณที่ส่งออกอากาศ หรือที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูการตั้งค่า:

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)
   • เลือกที่ ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)
  3. ตั้ง วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) ไปเป็น เปิด (ON) ใช้เวลาที่ส่งออกอากาศ (Use broadcast time) หรือ ใช้เวลาในเครือข่าย (Use network time) (ใช้เวลาที่เครือข่ายจัดมาให้ (Use network-provided time))
   หมายเหตุ:
   • ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันได้ตามทีวีนั้น
   • สำหรับ W8K, X74K และ X75K ซีรีส์ ทีวีจะดึงวันที่และเวลาจากเครือข่ายเท่านั้น
   • ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่า การซินโครไนซ์เวลา (Time synchronization) ใน วันที่และเวลา (Date & time) ให้ตั้งไปที่ ใช้เวลาที่ออกอากาศ (Use broadcast provided time) หรือ ใช้เวลาที่เครือข่ายจัดมาให้ (Use network-provided time)

  2. ตรวจดูการตั้งค่า เขตเวลา (Time Zone)

  ถ้าหากเวลาไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของ เขตเวลา (Time Zone) จะไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจดูการตั้งค่านี้:

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งเขตเวลา (Set time zone)
   • เลือกที่ ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)เวลา (Time)ตั้งเขตเวลา (Set time zone)
    หมายเหตุ: ถ้าหาก เวลา (Time) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ตั้งเขตเวลา (Set time zone)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งเขตเวลา (Set time zone)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)เวลา (Time)เขตเวลาอัตโนมัติ (Automatic time zone)ปิด (Off) จากนั้นเลือก ตั้งเขตเวลา (Set time zone)
  3. เลือกสถานที่ตั้งของท่าน

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายพิเศษเช่น VPN เวลาในทีวีอาจจะแตกต่างได้จากเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง (พื้นที่) ที่ทีวีนั้นตั้งอยู่ได้


  ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)ปิด (Off)
   • เลือกที่ ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)ปิด (Off)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & time)วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)ปิด (Off):
  3. ถ้าต้องการตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง ให้เลือกที่ ตั้งวันที่ (Set date) และ ตั้งเวลา (Set time) หรือ วันที่ (Date) และ เวลา (Time)