หมายเลข ID หัวข้อ : 00191521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน

ตัวรีโมทที่ให้มา รองรับการจดจำเสียง (Voice recognition) ได้หรือไม่?

  ก่อนที่จะทำในขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้ตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลมีปุ่มหรือเครื่องหมาย ไมโครโฟน (Microphone) หรือไม่ รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงจะมีปุ่มหรือเครื่องหมายดังแสดงในภาพด้านล่าง:

   รูปภาพ A, B และ C เป็นรีโมทคอนโทรลที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงได้

  1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ของ Android TV™ รุ่นปี 2558
  2. รีโมทคอนโทรล Android TV รุ่นปี 2559 ถึง 2561
  3. รีโมทคอนโทรลของ Android TV/Google TV™ รุ่นปี 2562 หรือที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ:

  • ตำแหน่งของปุ่มหรือเครื่องหมาย ไมโครโฟน (Microphone) บนตัวรีโมทคอนโทรลจะแตกต่างไปตามภูมิภาคและรุ่นของเครื่อง ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
  • ถ้าหากปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) / ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ไม่ทำงานในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ของท่าน หลังการอัปเดตทีวี หรือหลังจากที่ท่านเปลี่ยนรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ตัวใหม่ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน
  • สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV : ถ้าหากทีวีมีการเซ็ตอัปไว้เป็นทีวีพื้นฐาน การจดจำเสียงผ่านรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน ทีวีนั้นจะต้องมีการเซ็ตอัปเป็น Google TV
  • ท่านจะต้องลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ Google บน Android TV ของท่านเพื่อให้ Google assistance ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าต้องการหาวิธีการเพิ่มหรือลบ บัญชีผู้ใช้ Google ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการเพิ่ม (หรือลบ) บัญชีผู้ใช้ Google ใน Sony Android TV™

  ถ้าการจดจำเสียงไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าจะรองรับฟังก์ชัน การสั่งงานด้วยเสียง ให้ตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้

  ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะใช้การจดจำด้วยเสียงนี้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

  1. การใช้ รีโมทคอนโทรลที่ให้มา เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings)  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)สถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)Advanced settingsสถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   หมายเหตุ:
   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ท่านยังสามารถจะตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อได้โดยกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) จากนั้นเลือกที่  อาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet connectivity symptoms)
   • สำหรับ W8, X7 และ X74H / X75H ซีรีส์ ให้ตรวจดูสถานะเครือข่ายที่เชื่อมต่อใน ตัวเลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)

  ถ้าหากผลวิเคราะห์เครือข่ายไม่ OK ให้อ้างอิงกับหัวข้อ Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการวิเคราะห์เครือข่าย

  ท่านจะต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลของท่านเข้ากับ Android TV/Google TV ก่อนที่จะทำงานได้

  วิธีการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวรีโมทคอนโทรลนั้น ดูรูปภาพข้างบนเพื่อตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลที่ท่านใช้เป็นประเภท A หรือ B

  สำหรับรีโมทคอนโทรลแบบ A :

  ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:วิธีการจับคู่ รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) กับทีวี

  สำหรับรีโมทคอนโทรลแบบ B และ C :

  1. ให้ตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลมีการลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องของท่านเป็นรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือที่ใหม่กว่า (ยกเว้น W8, X7 และ X74H / X75H ซีรีส์) ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ อ้างอิงกับ 2. ขั้นตอนลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่  รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) —การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. เช็คดูว่า SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001 มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่

    ถ้าหากมีการลงทะเบียนไว้แล้ว: ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่มีอันใดแสดงออกมาเลย:
  2. ลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessoriesรีโมทคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth) หรือ ปุ่มเปิดการทำงาน (Activate) ไมโครโฟน
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)
    • เลือกที่ รีโมทคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth)
    • เลือกที่ รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)—ปุ่ม เปิดการทำงาน (Activate) ไมโครโฟน 
   3. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น
    หมายเหตุ: ถ้าระดับของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่อาจจะล้มเหลว ในกรณีดังกล่าว ก่อนที่จะทำการจับคู่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่

  พูดใส่ไมโครโฟนในตัวที่ส่วนบนของรีโมทคอนโทรลตามหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV: บนรีโมทคอนโทรล กดค้างที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) ในระหว่างที่กดค้างปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) ให้พูดใส่ไมโครโฟนบนตัวรีโมทคอนโทรล

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV: บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) และพูดใส่ไมโครโฟนบนตัว รีโมทคอนโทรล

  จัดให้ไมโครโฟนเข้าใกล้กับปากของท่าน หรือให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน
  รูปภาพ ตำแหน่งของไมค์

  * ตำแหน่งของ MIC (รูปนี้เป็นรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ประเภท A )

  ตรวจเช็คดูว่า สถานการณ์สามารถใช้ การจดจำด้วยเสียงได้หรือไม่

  การจดจำเสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวการณ์ มีข้อมูลเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับความแตกต่างในสถานการณ์ที่กรอบ ค้นหา (Search) ไม่แสดงออกมา ถึงแม้จะหลังจากกดปุ่มไมโครโฟน (Microphone) บนตัวรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)

  ถอดแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป ให้ถอดแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรีโมทคอนโทรล

  อาการอาจจะดีขึ้นได้ โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรล ตรวจเช็คดูว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลหรือไม่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี

  ทำการรีเซ็ต Android TV/Google TV ของท่าน

  ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะทำการเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร? เพื่อทำการรีเซ็ต Android TV ของท่าน


   สำหรับทีวีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลดังแสดงข้างต้นมาด้วย ท่านสามารถใช้หนึ่งในสองตัวเลือกกับฟังก์ชันการจดจำเสียงของทีวี

  1. ให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในการพิมพ์
  2. ใช้แอปพลิเคชัน Android TV Remote Control บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่าน
   หมายเหตุ: ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเวอร์ชันของ OS ที่รองรับ รีโมทคอนโทรลของ Android TVให้อ้างอิงกับหน้าที่เหมาะสม