หมายเลข ID หัวข้อ : 00191521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน

ตัวรีโมทที่ให้มา รองรับการจดจำเสียง (Voice recognition) ได้หรือไม่?

  ก่อนที่จะใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ต่อไป ให้ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลนั้นมีเครื่องหมายไมโครโฟนอยู่ด้วย รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้จะมีเครื่องหมายดังที่แสดงไว้ด้านล่างอยู่ด้วย

   รูปภาพ A, B และ C เป็นรีโมทคอนโทรลที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงได้

  1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ของ Android TV™ รุ่นปี 2558
  2. รีโมทคอนโทรล Android TV รุ่นปี 2559 ถึง 2561
  3. รีโมทคอนโทรล Android TV รุ่นปี 2562 หรือที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ:

  • ตำแหน่งของปุ่มไมโครโฟน หรือเครื่องหมายบนตัวรีโมทคอนโทรลจะแตกต่างไปตามภูมิภาคและรุ่นของเครื่อง ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
  • ถ้าหากปุ่มไมโครโฟน (Mic button) / ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ไม่ทำงานในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ของท่าน หลังการอัปเดตทีวี หรือหลังจากที่ท่านเปลี่ยนรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ตัวใหม่ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน
  • ท่านจะต้องลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ Google บน Android TV ของท่านเพื่อให้ Google assistance ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าต้องการหาวิธีการเพิ่มหรือลบ บัญชีผู้ใช้ Google ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการเพิ่ม (หรือลบ) บัญชีผู้ใช้ Google ใน Sony Android TV™

  ถ้าการจดจำเสียงไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าจะรองรับฟังก์ชัน การสั่งงานด้วยเสียง ให้ตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้
   

  1. ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะใช้การจดจำด้วยเสียงนี้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (Home)
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)สถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)Advanced settingsสถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   หมายเหตุ:
   • ท่านสามารถตรวจดูสถานะ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนตัวรีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกที่  อาการการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet connectivity symptoms)
   • สำหรับ X74H / X75H ซีรีส์ ให้ตรวจดูสถานะของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ในตัวเลือก เครือข่ายและ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet)

  ถ้าหากผลการตรวจวิเคราะห์เครือข่ายออกมาไม่ใช่ OK ให้ตรวจเช็คหัวข้อต่อไปนี้:
  Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  ท่านจะต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลของท่านเข้ากับ Android TV ก่อนที่จะทำงานได้

  วิธีการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวรีโมทคอนโทรลนั้น ดูรูปภาพข้างบนเพื่อตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลที่ท่านใช้เป็นประเภท A หรือ B

  สำหรับรีโมทคอนโทรลแบบ A

  ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่ Touchpad Remote Control กับทีวี 

  สำหรับรีโมทคอนโทรลแบบ B และ C

  1. ให้ตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลมีการลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าเครื่องรุ่นของท่านออกวางจำหน่ายในปี 2563 (ยกเว้น X74xxH / X75xxH ซีรีส์) ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ อ้างอิงกับ 2. ขั้นตอนลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่  รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)  — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. เช็คดูว่า SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001 มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่

    ถ้าหากมีการลงทะเบียนไว้แล้ว: ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่มีอันใดแสดงออกมาเลย:
  2. ลงทะเบียนรีโมทคอนโทรล
   1. กดที่ปุ่มโฮม (HOME)บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessoriesรีโมทคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth) หรือ ปุ่มเปิดการทำงาน (Activate) ไมโครโฟน
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)
    • เลือกที่ รีโมทคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth)
    • เลือกที่ รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) —ปุ่ม เปิดการทำงาน (Activate) ไมโครโฟน 
   4. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น
    หมายเหตุ: ถ้าระดับของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่อาจจะล้มเหลว ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่ก่อนที่จะทำการจับคู่

  พูดเข้าไปตรง ๆ ที่ไมโครโฟนในตัวที่ส่วนบนของตัวรีโมทคอนโทรล

  จัดให้ไมโครโฟนเข้าใกล้กับปากของท่าน หรือให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน
  รูปภาพ ตำแหน่งของไมค์

  * ตำแหน่งของ MIC (รูปนี้เป็นรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ประเภท A )

  4. ตรวจเช็คดูว่า สถานการณ์สามารถใช้ การจดจำด้วยเสียงได้หรือไม่

  การจดจำเสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวการณ์ มีข้อมูลเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับความแตกต่างในสถานการณ์ที่กรอบ ค้นหา (Search) ไม่แสดงออกมา ถึงแม้จะหลังจากกดปุ่มไมโครโฟน (Microphone) บนตัวรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)

  5. ถอดแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป ให้ถอดแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  6. ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรีโมทคอนโทรล

  อาการอาจจะดีขึ้นได้ โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรล ตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลหรือไม่

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลทีวี

  7. ทำการรีเซ็ต Android TV ของท่าน

  ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ต Android TV ของท่าน โดยให้อ้างอิงกับ จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?


   สำหรับทีวีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลดังแสดงข้างต้นมาด้วย ท่านสามารถใช้หนึ่งในสองตัวเลือกกับฟังก์ชันการจดจำเสียงของทีวี

  1. ให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในการพิมพ์
  2. ใช้แอปพลิเคชัน Android TV Remote Control บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่าน
   หมายเหตุ: ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเวอร์ชันของ OS ที่รองรับรีโมทคอนโทรลของ Android TV ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้