หมายเลข ID หัวข้อ : 00072940 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้เมื่อเปิด IPv6 .

ข้อผิดพลาด: Please check your internet connection (กรุณาตรวจเช็คดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน) ปรากฎขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือเว็บไซต์นั้นใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ  Internet Protocol Version 6 (IPv6).

สำหรับ Android TV

 1. อันดับแรก ให้ตรวจเช็คดู Network status.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Network status.

 2. ถ้าหาก ในช่องของ Internet Access แสดง IPv4:OK IPv6:Failed, ให้ตั้ง IPv6 ไปที่ Off โดยทำตามขั้นตอนเหล่่านี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ IPv6 setup.
  6. สำหรับ Do you want to enable IPv6? เลือกที่ No.

สำหรับเครื่องรุ่นที่วางจำหน่ายในปี 2014

ตั้งค่าIPv6 ไปที่ Off โดยทำตามขั้นตอนต่อเหล่านี้:

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Network.
 4. เลือกที่ IPv6 Setup.
 5. เลือกที่ Set up IPv6 connection.
 6. เลือกที่ No.