หมายเลข ID หัวข้อ : 00081550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

สัญญาณ Wi-Fi อ่อนลง หรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย

  เลือกที่ผลิตภัณฑ์ของท่านและอ้างอิงกับส่วนของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

     

   เครื่องรับโทรทัศน์
  (Android TV™)

   เครื่องรับโทรทัศน์ (อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Android TV)

   ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ