หมายเลข ID หัวข้อ : 00246726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2022

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตหรือ เครือข่ายได้เมื่อ Wi-Fi มีการเข้ารหัส WEP

  เมื่อใส่รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเข้าไปใน การตั้งค่าของการเข้ารหัส WEP จะมีข้อความแสดงความผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นต่อไปนี้แสดงขึ้นมา 

  • ไม่พบเราท์เตอร์ (Router not found)
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ (Could not connect to the Internet)
  • ไม่สามารถหา (เครือข่าย Wi-Fi ของท่าน) ได้ (Could not find (your Wi-Fi network))

  เมื่อใช้ Wi-Fi ที่ใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ WEP ทีวีจะไม่สามารถระบุรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อใส่ รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเข้าไป จะไม่มีการแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดที่เหมาะสมออกมาได้ ถ้าหากทีวีนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตหรือ เครือข่ายได้ ให้ตรวจดูว่า รหัสผ่านมีการป้อนเข้าไปถูกต้องหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อความแสดงความผิดพลาดที่ปรากฏอยู่นั้น

  หมายเหตุ: แม้ว่าจะมีข้อความของ เชื่อมต่อได้สำเร็จ (Connected successfully)! แสดงขึ้นมา ทีวีก็อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ตรวจดู รหัสผ่านจากนั้นลองเชื่อมต่อดูอีกครั้ง


  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: Android TV™ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย