หมายเลข ID หัวข้อ : 00206544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

Android TV ติดค้างอยู่ที่โลโก้ Sony.

  หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้.

  • Android TV™ ติดค้างอยู่ที่โลโก้ Sony.
  • Android TV ไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานใด ๆ จากการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ หรือการกดปุ่มใด ๆบนตัวเครื่องทีวี.
  • ไม่สามารถเข้าเมนู Factory data reset ของ Android TV ได้.

  ให้ทำการ Factory reset, ดังต่อไปนี้.

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนด้านล่างนี้จะใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เป็น Android Marshmallow (Android 6.0) TV เท่านั้น.

  1. การ Factory reset แบบบังคับกับ Android TV.
   1. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของ Android TV ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง.
   2. กดค้างที่ปุ่ม POWER ปุ่ม Power และ MINUS ปุ่ม Minus ที่อยู่ทางด้านหลังของ Android TV.

    ตำแหน่งของปุ่ม

    • A: ปุ่ม POWER.
    • B: ปุ่ม -.
    • C: ด้านหลังของทีวี
   3. ในระหว่างที่กดค้างทั้งปุ่ม  POWER ปุ่ม Power และ MINUS ปุ่ม Minus, ให้เสียบปลั๊กสายไฟกำลังของ Android TV กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟที่ฝาผนัง. หลังจากที่ไฟ LED ติดสว่างเป็นสีเขียว กรุณาปล่อยนิ้วของท่านจากปุ่มที่กดไว้นั้น.

    หมายเหตุ: หลังการทำ Factory data reset แบบบังคับนี้, Android TV จะทำการรีบูตสองครั้งติดต่อกัน.

  2. การทำการ Factory reset ผ่านทางเมนููของ Android TV.