หมายเลข ID หัวข้อ : 00173688 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

วิธีการปรับเสียง (OLED TV)

  สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับเสียง, ถ้าหากมีปัญหาตามตารางต่อไปนี้เกิดขึ้น, ให้ปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ ตามมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง

   ปัญหา การแก้ปัญหา 
   เสียงฟังได้ยาก ปรับอีควอไลเซอร์ที่ 125 Hz และ 250Hz
   เสียงไม่สมำเสมอ ลดอีควอไลเซอร์ที่ 125 Hz
   เสียงมีระดับที่สูงและดัง
  1. เพิ่มอีควอไลเซอร์ที่ 125 Hz
  2. ลดอีควอไลเซอร์ที่ 2 KHz/4 KHz/8 KHz
   ระดับเสียงเบสต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป ปรับอีควอไลเซอร์ที่ 125 Hz


  วิธีการตั้งอีควอไลเซอร์:

  ด้วยปุ่ม Quick Settings :

  1. กดที่ปุ่ม  (Quick Settings) บนตัว รีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ EditSound settingsจากนั้นจะมี Sound settings แสดงในเมนูของ Quick Settings 
   อ้างอิงถึง: การตั้งค่าแบบรวดเร็ว: วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าของทีวี ในระหว่างการรับชมคอนเทนท์
  3. เลือกที่ Sound settingsSound CustomizationEqualizer

  ด้วยปุ่ม ACTION MENU:

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ SoundSound CustomizationEqualizer
   • เลือกที่ Sound — Advanced settings — Sound mode related — Equalizer