หมายเลข ID หัวข้อ : 00173688 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

วิธีการปรับเสียง (A1, A8F ซีรีส์)

  เสียงฟังได้ยาก.
  เสียงไม่สม่ำเสมอ.
  เสียงมีระดับเสียงที่สูงและดัง.
  ระดับเสียงเบสต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป.

  สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับเสียง, ถ้าหากมีปัญหาตามตารางต่อไปนี้เกิดขึ้น, ให้ปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ ตามมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง.

   ปัญหา การแก้ปัญหา
   เสียงฟังได้ยาก. ปรับอิควอไลเซอร์ที่ 125 Hz และ  250Hz.
   เสียงไม่สมำเสมอ. ลดอิควอไลเซอร์ที่ 125 Hz.
   เสียงมีระดับที่สูงและดัง.
  1. เพิ่มอิควอไลเซอร์ที่ 125 Hz.
  2. ลดอิควอไลเซอร์ที่ 2 KHz/4 KHz/8 KHz.
   ระดับเสียงเบสต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป. ปรับอิควอไลเซอร์ที่ 125 Hz.


  วิธีการตั้งอิควอไลเซอร์:

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Sound.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Sound mode related.
  5. เลือกที่ Equaliser.