หมายเลข ID หัวข้อ : 00160296 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

มีเครื่องหมายตกใจ (Exclamation mark) (!) แสดงบนไอคอนเครือข่าย ของหน้าจอ Home ของ Android TV.

    กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ โดยใช้แอพพลิเคชั่นเครือข่าย เช่น YouTube, Google play movies & TV, หรือ อื่น ๆ. เมื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่ายได้แล้ว เครื่องหมายตกใจนี้จะหายไปหลังจากนั้นประมาณ 15 นาที.

    ถ้าหากทีวีไม่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต, ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้เพื่อทำการเซ็ตอัพการปรับตั้งเครือข่ายอีกครั้ง.