หมายเลข ID หัวข้อ : 00138521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ชนิดของสัญญาณวิดีโอ 4K (50p/60p) ที่รองรับได้โดยทีวีนี้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับทีวีที่ท่านใช้ , ชนิดของสัญญาณที่รองรับได้จะแตกต่่างกันไป. ดูที่ด้านล่างนี้.

สำหรับ Android TV

ความละเอียด/ความถี่ 8บิต 10บิต 12บิต
3840@24Hz YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4*
RGB*
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4*
RGB*
3840@25Hz
3840@30Hz
4096@24Hz
4096@25Hz
4096@30Hz
3840@50Hz YCbCr 4:2:0
YCbCr 4:2:2*
YCbCr 4:4:4*
RGB*
YCbCr 4:2:0*  -
3840@60Hz YCbCr 4:2:2* YCbCr 4:2:2*
4096@50Hz  -  -
4096@60Hz  -  -

สีแดง: กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และเชื่อมต่อสาย High Speed HDMI ที่มีแบนด์วิดธ์ 18 Gbps.
*: ฟอร์แมท ที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับ 2014 BRAVIA

ความละเอียด/ความถี่ 8บิต 10บิต 12บิต
3840@24Hz YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB
YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:2
3840@25Hz
3840@30Hz
4096@24Hz
4096@25Hz
4096@30Hz
3840@50Hz YCbCr 4:2:0  -  -
3840@60Hz
4096@50Hz
4096@60Hz