หมายเลข ID หัวข้อ : 00166927 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2023พิมพ์

รูปภาพ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) จากอุปกรณ์ภายนอกจะไม่มีการแสดงตามปกติ

  ข้อสำคัญ: เฉพาะ Google TV™ รุ่น (ยกเว้น X80L, X82L, X80K (43-75), X80J, และ X81J ซีรีส์), Z8H, X90H, X91H, KM-X9000H และ Z9G ซีรีส์ จะรองรับรูปแบบที่ปรับปรุง 4K (4K Enhanced format) (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p

  ถ้าต้องการดูเนื้อหาใน 4K 50p/60p กรุณาใช้สาย สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง (High Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K

  ถ้าต้องการดูเนื้อหา 4K ด้วย รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) (18Gbps หรือสูงกว่า) กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องรูปแบบวิดีโอใดที่ทีวีของท่านรองรับได้ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ชนิดของสัญญาณวิดีโอ 8K หรือ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) ที่ทีวีรองรับได้

  • ถ้าหากท่านต้องการดูวิดีโอ 4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps) เช่น 4K 50p/60p บนทีวีจากอุปกรณ์ภายนอก:

   กรุณาเชื่อมต่อสาย สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียม (Premium High Speed HDMI) ที่มีแบนด์วิดธ์ 18Gbps เข้ากับช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ 4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps) ของทีวี และเปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ตามรุ่นของทีวี

   หมายเหตุ: พิจารณาว่าช่องเสียบ HDMI จะเข้ากันได้หรือไม่ และการตั้งค่าของ รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ตามรุ่นของทีวีหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ฟังก์ชันอะไรที่รองรับได้ในแต่ละช่องเสียบ HDMI ?

  • ถ้าหากท่านต้องการดูวิดีโอ 4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p บนทีวีจากอุปกรณ์ภายนอก:

   อุปกรณ์ HDMI บางอันที่ให้เอาต์พุตออกมาเป็น 4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่นสัญญาณ 4K 100p/120p จะต้องใช้ สาย HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra High Speed HDMI) ในกรณีนั้น กรุณาเชื่อมต่อสาย HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra High Speed HDMI) เข้ากับช่องเสียบ HDMI 2, HDMI 3 หรือ HDMI 4 ของทีวีตามกับรุ่นของทีวีและเปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)

   หมายเหตุ:

   • สำหรับ Z9K และ Z9J ซีรีส์:
    4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p รองรับได้จาก HDMI 2, HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้น กรุณาตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) สำหรับช่องเสียบ HDMI 2 หรือ HDMI 3 ไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) กรุณาตั้ง รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) สำหรับช่องเสียบ HDMI 4 ไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (4K120,8K)
   • สำหรับ Google TV รุ่น (ยกเว้นสำหรับ X80L, X82L, Z9K, X80K (43-75), Z9J, X80J และ X81J ซีรีส์):
    4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p จะรองรับได้จาก HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้น และกรุณาเปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format)
   • สำหรับ Z8H และ Z9G ซีรีส์:
    4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p รองรับได้จาก HDMI 4 เท่านั้น และเปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (8K)
   • สำหรับ X90H, X91H และ KM-X9000H ซีรีส์:
    ถ้าต้องการรองรับ 4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p ท่านจะต้องอัปเดตซอฟท์แวร์ สำหรับรายละเอียดวิธีการอัปเดตทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์
    4K รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p ได้รับการรองรับจาก HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้นและกรุณาเปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format):

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)ช่องต่อเข้า (External Inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)/VRR
   • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)ช่องต่อเข้า (External Inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   • เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV)ช่องต่อเข้า (External inputs)รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   • เลือกที่ ช่องต่อเข้า (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
  3. ตั้งค่าไปที่ รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (Dolby Vision), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (4K120), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (4K120, 8K) หรือ รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (8K) ขึ้นกับรุ่นทีวีของท่าน

  ถ้าหากสัญญาณนั้นเป็นรูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) ภาพหรือเสียงจากส่วนของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่รองรับ 4K อาจจะไม่ออกมาตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ กรุณาเปลี่ยน รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format) หรือสลับสาย HDMI ไปเป็นอินพุตสำหรับสัญญาณที่เป็นรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format)