หมายเลข ID หัวข้อ : 00166927 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/05/2022

รูปภาพ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) จาก อุปกรณ์ภายนอกจะไม่มีการแสดงตามปกติ

  ข้อสำคัญ:  เฉพาะ Google TV™ รุ่น (ยกเว้น X80J, X81J และ KM-X80J ซีรีส์), Z8H, X90H, X91H, KM-X9000H และ Z9G ซีรีส์จะรองรับ รูปแบบข้อมูลยกระดับ 4K  (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p

  ถ้าต้องการดู เนื้อหาใน 4K 50p/60p ให้ใช้สาย สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง (High Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K

  ถ้าต้องการดู เนื้อหา 4K ด้วย รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (18Gbps หรือที่สูงกว่า) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดว่ามี รูปแบบข้อมูลวิดีโอใดบ้างที่รองรับได้ในทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ชนิดของ สัญญาณวิดีโอ 8K หรือ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) ที่รองรับได้กับทีวีนี้

  • ถ้าท่านต้องการจะดู  รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps) เช่น 4K 50p/60p ของ วิดีโอในทีวีจาก อุปกรณ์ ภายนอก:
   ให้เชื่อมต่อสาย HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียม (Premium High Speed HDMI) ที่มีแบนด์วิดธ์ 18Gbps เข้าขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps) ของทีวี และเปลี่ยน การตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ตามรุ่นของทีวี
   หมายเหตุ:การที่ขั้วต่อ HDMI จะเข้ากันได้หรือไม่ และการตั้งค่าของ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อฟังก์ชันอะไรที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI ? .

  • ถ้าท่านต้องการจะดูรูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น วิดีโอ 4K 100p/120p บนทีวีจาก อุปกรณ์ภายนอก:
   อุปกรณ์ HDMI บางอันที่ให้ เอาต์พุตรูปแบบข้อมูลแบบ ยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p จะต้องใช้สาย HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra High Speed HDMI) ในกรณีนั้น ให้เชื่อมต่อสาย HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra High Speed HDMI) เข้ากับขั้วต่อ HDMI 2,HDMI 3 หรือ HDMI 4 ของทีวีขึ้นกับรุ่นของทีวีและเปลี่ยน การตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   หมายเหตุ:
   • สำหรับ Z9J และ XRM-Z9J ซีรีส์:  รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น  4K 100p/120p จะรองรับได้โดย HDMI 2, HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้น ตั้งให้ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) สำหรับขั้วต่อHDMI 2 หรือ HDMI 3 ไปเป็น รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) ตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)สำหรับขั้วต่อ HDMI 4ไปเป็น รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (4K120,8K)
   • สำหรับ Google TV รุ่น (ยกเว้น Z9J, XRM-Z9J, X80J, X81J และ KM-X80J ซีรีส์):  รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p จะรองรับได้โดย HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้นและให้เปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format)
   • สำหรับ Z8H และ Z9G ซีรีส์: รูปแบบข้อมูลแบบ ยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p จะรองรับได้ใน HDMI 4 เท่านั้น และให้เปลี่ยนการตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (8K)
   • สำหรับ X90H.X91H และ KM-X9000H ซีรีส์: ถ้าต้องการให้รองรับรูปแบบข้อมูลแบบ ยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p ท่านจะต้องทำ การอัพเดตซอฟต์แวร์ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการ อัปเดตทีวีของท่านให้อ้างอิงกับหัวข้อฉันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์สำหรับ Android TV ของฉันได้อย่างไร? .
    รูปแบบข้อมูลแบบ ยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือสูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p จะรองรับได้จาก HDMI 3 หรือ HDMI 4 เท่านั้น และให้เปลี่ยน การตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลแบบ ยกระดับ (Enhanced format)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format):

  1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)อินพุตภายนอก (External Inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   • เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV)อินพุตภายนอก (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   • เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
  3. ตั้งไปที่ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format)รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (Dolby Vision), รูปแบบข้อมูลแบยกระดับ (Enhanced format) (4K120, 8K) หรือ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (8K), ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน

  ถ้าหากสัญญาณนั้นเป็นฟอร์แมทแบบยกระดับ (Enhanced format) ภาพหรือเสียงจากส่วนของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่รองรับ 4K อาจจะไม่ออกมาตามปกติ ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยน รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format) หรือสลับสาย HDMI ไปเป็นอินพุทสำหรับสัญญาณที่เป็น รูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard format)