หมายเลข ID หัวข้อ : 00114008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2021

ช่องสัญญาณใดที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi (ย่าน 2.4GHz) เพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย?

  สามารถจะใช้ได้ตั้งแต่ 1ch ถึง 13ch

  หมายเหตุ: การมีของช่อง 12ch และ 13ch จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ซอฟต์แวร์ของทีวี และภูมิภาคของท่าน
  สำหรับทีวีที่ออกก่อนปี 2560 ให้ทำการอัปเดตทีวีไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดก่อน
  สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์


  เพื่อลด การรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ แนะนำให้ตั้งช่องสัญญาณของ เราเตอร์ไร้สายไปที่ Auto
  ถ้าหากทีวีของท่านเป็นเพียงตัวเดียวที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ เราเตอร์ไร้สายได้ การตั้งค่าของ ช่องสัญญาณของ เราเตอร์ไร้สายนั้นมีการตั้งไวเป็น 12ch หรือ 13ch ในกรณีนี้่ ให้เลือกช่องสัญญาณอื่น เพื่อลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น แนะนำให้ทำการตั้งค่าช่องสัญญาณไปเป็น 1, 6, หรือ 11ch

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในวิธีการตั้งค่าช่องสัญญาณ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือติดต่อกับผู้ผลิตของเราท์เตอร์ไร้สายนั้นๆ