หมายเลข ID หัวข้อ : 00114008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2019

ช่องสัญญาณใดบ้าง ที่สามารถจะใช้ในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi (ย่านความถี่ 2.4GHz ) เพื่อเชื่อมต่อกับ แอคเซสพอยต์หรือเราท์เตอร์ไร้สาย?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สามารถจะใช้ได้ตั้งแต่ 1ch ถึง 13ch.

หมายเหตุ: 12ch และ 13ch จะมีให้ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวี เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของทีวีและภูมิภาคของท่าน.

เพื่อลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น เราแนะนำให้ตั้งค่าช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ไร้สายหรือแอคเซสพอยต์ไปเป็น Auto.

ถ้าหากทีวีของท่านเป็นเพียงอุปกรณ์ตัวเดียวที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์หรือแอคเซสพอยต์ไร้สายได้ การตั้งค่าช่องสัญญาณของ เราท์เตอร์หรือแอคเซสพอยต์ไร้สาย อาจจะต้องตั้งไปที่ 12ch หรือ 13ch. ในกรณีนี้ ให้เลือกที่ช่องอื่น. เพื่อเป็นการลดการรบกวนจากอุปกรณ์ตัวอื่น แนะนำให้ตั้งค่าช่องสัญญาณไปเป็น 1, 6, หรือ 11ch.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการตั้งค่าช่องสัญญาณ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือติดต่อกับผู้ผลิตของเราท์เตอร์หรือแอคเซสพอยต์ไร้สายนั้น.