หมายเลข ID หัวข้อ : 00170073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

สามารถลงทะเบียนทีวีได้กี่เครื่องกับ Touchpad Remote Control หนึ่งตัว และ ทีวีหนึ่งเครื่องจะลงทะเบียนตัวรีโมทนี้ได้กี่ตัว?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Touchpad Remote Control แต่ละตัวสามารถจะลงทะเบียนกับทีวีได้เพียงหนึ่งเครื่อง.
ทำนองเดียวกัน ทีวีแต่ละเครื่องก็สามารถลงทะเบียนกับ Touchpad Remote Control ได้เพียงตัวเดียว.