หมายเลข ID หัวข้อ : 00091305 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ (Wired) แสดงออกมาเป็น found (หรือ OK), OK, Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

TV และเราท์เตอร์ เชื่อมต่อกันอยู่; อย่างไรก็ตาม, ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หลังตัวเราท์เตอร์.

รูปภาพประกอบ
กรุณาลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้.

 1. ถ้าหากท่านใช้อินเตอร์เน็ตภายใต้สภาวะแวดล้อมปัจจุบันเป็นครั้งแรก หรืออุปกรณ์อื่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ก่อนแล้ว ให้แจ้งกับผู้ให้บริการที่สมัครใช้บริการไว้ ว่าสายหรือโมเด็มสามารถต่อกับอินเน็ต และโมเด็ม โทรศัพท์/ FAX, และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่.

 2. ถ้าหากมีเฉพาะทีวีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้, มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ, หรือ การเชื่อมต่อถูกปิดไปหลังการเปลี่ยนเราท์เตอร์, เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำการตั้งค่ารายละเอียดการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการนั้นใหม่ (ข้อมูลของการตั้งค่าการเชื่อมต่อ PPPoE) สำหรับเราท์เตอร์นั้น.
  เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อนั้นเสมอ. เตรียมเอกสารที่ส่งจากผู้ให้บริการหลังการทำสัญญา และติดต่อกับผู้ผลิตตัวเราท์เตอร์ตัวจริง.

 3. การติดต่อสื่อสารอาจจะถูกรบกวนโดยอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทำให้การทำงานของการติดต่อสื่อสารมีการล่าช้าได้. เปิดแหล่งจ่ายกำลังงานขึ้นมา (สายไฟหลัก) ตามลำดับต่อไปนี้.
  1. ถอดสายจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ตามลำดับของ TV, เราท์เตอร์ และโมเด็ม. 
  2. เชื่อมต่อสายจ่ายกำลังไฟ(สายไฟหลัก) ตามลำดับของ โมเด็ม และเราท์เตอร์. รอประมาณ 2 นาที หลังจากที่ถอดสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออก.
  3. เชื่อมต่อสายจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวี และเปิดเพาเวอร์จ่ายไฟ และทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อดู.

  4. ถ้าหากผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิม กรุณาติดต่อกับเรา.  ถ้าหากมีผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อันอื่นแสดงออกมา กรุณาลองวิธีแก้ปัญหาดูทีละอัน: