หมายเลข ID หัวข้อ : 00189143 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ข้อผิดพลาด: 1106 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดูวิดีโอทางอินเตอร์เน็ตในเครื่องรับโทรทัศน์นี้.

ข้อผิดพลาด: 1106

  ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการเลือกคอนเทนท์อินเตอร์เน็ต หรือมีการเรียกการทำงานของ Refresh Internet Content .

  ขั้นแรก ให้เปิด Internet Connectivity Symptoms.

  1. กดที่ปุ่ม HOME และจากนั้นให้เลือกที่ Help.
  2. เลือกที่ Customer Support - Internet Connectivity Symptoms.

  ถ้าหากมี Failed ใด ๆ อยู่ในผลการวิเคราะห์

  ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครือข่าย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  BRAVIA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.

  ถ้าหากผลการวินิจฉัยทั้งหมดเป็น OK

  ให้แก้ปัญหาโดยทำตามหัวข้อด้านล่าง.
  Network Error หรือไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายเพื่อดูหรือฟังคอนเทนท์ในอินเตอร์เน็ตได้.