หมายเลข ID หัวข้อ : 00196992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

ฉันจะตรวจเช็คและตรวจสอบดู MAC address ของ Sony Android TV ของฉันได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถตรวจเช็คและตรวจสอบ MAC address ได้ดังต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ View network status.

หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดยใช้ LAN แบบใช้สาย, หน้าจอ MAC address ของ LAN แบบใช้สาย จะแสดงขึ้นมา.
  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดย Wi-Fi, หน้าจอ MAC address ของ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา.
  • เมื่อท่านไม่ได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่าย หน้าจอ MAC address ของทั้ง LAN แบบใช้สาย และ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา.