หมายเลข ID หัวข้อ : 00196992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการตรวจสอบ MAC address ใน Android TV™

  ตรวจสอบ MAC address ดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมตคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Status & Diagnostics — View network status
   • เลือกที่ View network status
   • เลือกที่ Contact & SupportSystem InformationMAC Address (Wired)/MAC Address (Wireless)

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดยใช้ LAN แบบใช้สาย หน้าจอ MAC address ของ LAN แบบใช้สาย จะแสดงขึ้นมา
  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดย Wi-Fi หน้าจอ MAC address ของ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา
  • เมื่อท่านไม่ได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่าย หน้าจอ MAC address ของทั้ง LAN แบบใช้สาย และ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา