หมายเลข ID หัวข้อ : 00196992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/04/2022

วิธีการตรวจดู MAC address ใน Android TV™/Google TV

  ตรวจสอบ MAC address ดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนรีโมทคอนโทรล
   • กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล — และที่ แอป (Apps) — ช่วยเหลือ (Help)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ สถานะและการวิเคราะห์ (Status & Diagnostics) — สถานะและการวิเคราะห์เครือข่าย (Network status and diagnostics)
   • เลือกที่ สถานะและการวิเคราะห์ (Status & Diagnostics) — ดูสถานะเครือข่าย (View network status)
   • เลือกที่ ดูสถานะเครือข่าย (View network status)
   • เลือกที่ ติดต่อเรา (Contact us)
   • เลือกที่ ติดต่อและสนับสนุน (Contact & Support)ข้อมูลระบบ (System Information)MAC Address (Wired) /MAC Address (Wireless)

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดยใช้ LAN แบบใช้สาย หน้าจอ MAC address ของ LAN แบบใช้สาย จะแสดงขึ้นมา
  • เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายโดย Wi-Fi หน้าจอ MAC address ของ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา
  • เมื่อท่านไม่ได้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่าย หน้าจอ MAC address ของทั้ง LAN แบบใช้สาย และ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมา