หมายเลข ID หัวข้อ : 00191291 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ข้อผิดพลาด: Battery is not for this model(แบตเตอรี่ไม่ใช่ของสำหรับรุ่นนี้), not detected(ตรวจไม่พบ), not compatible(ใช้งานด้วยกันไม่ได้), หรือ not connected(ไม่ได้เชื่อมต่อ)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความแสดงความผิดพลาดที่อาจจะแสดงต่างออกไปได้อีกก็คือ The installed battery may not be properly connected or compatible(แบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้าไปอาจจะไม่ได้ติดตั้งไว้อย่างถูกต้องหรือใช้ด้วยกันไม่ได้).

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ให้ใช้ ฟังก์ชัน Battery Care ทำการตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่นั้น . ถ้าหากสภาวะของแบตเตอรี่นั้นแสดงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ Good, แสดงว่าจะต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นใหม่แล้ว.

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดแบตเตอรี่นั้นออก.
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เชื่อมต่อเฉพาะตัว AC adapter และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นมา.
 3. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + R เพื่อเข้าสู่หน้าจอคำสั่ง Run .
 4. ในหน้าต่างของ Run ให้พิมพ์ MSCONFIG เข้าไปและกดที่คีย์ Enter .

  หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความแสดงให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีข้อความของ User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ใส่รหัสที่ถูกต้องเข้าไป แล้วคลิกที่ Continue หรือคลิกที่ Yes.

 5. ในหน้าต่างของ System Configuration ให้คลิกที่แท็บ Startup .
 6. ในแท็บของ Startup คลิกที่ Open Task Manager.
 7. ในหน้าต่างของ Task Manager ให้คลิกเพื่อเลือกที่ ISB Utility และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่่ม Disable .
 8. ปิดหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดไว้ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่แบตเตอรี่เข้าไปและ จากนั้นให้เปิดเครื่องคอมพวิเตอร์ขึ้นมาอีกครั้ง.

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เปิดไปที่ File Explorer.
 2. ในหน้าต่างของ File Explorer ให้ดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟ Local Disk (C:) .
 3. ในหน้าต่างของ Local Disk (C:) , ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Program Files(x86) .
 4. ในโฟลเดอร์ Program Files(x86), ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Sony®.
 5. ในโฟลเดอร์ Sony , ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ ISB Utility .
 6. คลิกขวาที่ไฟล์ ISBMgr, และจากเมนูนั้นให้คลิกเลือกไปที่ Rename.รูปภาพประกอบ
 7. เปลี่ยนชื่อให้กับไฟล์ จาก ISBMgr ไปเป็น ISBMgr.old และกดที่คีย์ Enter .
 8. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.