หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/07/2022

วิธีการใช้ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ใน BRAVIA TV ของฉัน

  ข้อสำคัญ: อุปกรณ์ Apple หรือ Android TV™/Google TV™ ที่วางจำหน่ายหลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของทีวีของท่าน ให้ทำการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ ท่านสามารถหาวิธีการทดแทนอื่นได้ในส่วนของ วิธีการทดแทนอื่น

  เนื้อหา

  1. ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) คืออะไร
  2. อุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีการอื่นทดแทน
  3. วิธีการใช้ฟังก์ชันนี้
  4. การแก้ปัญหา

  1. ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) คืออะไร

  ฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะแสดงหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนทีวีเพื่อดู ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ เว็บไซต์ ฟังก์ชันนี้จะใช้ เทคโนโลยี Miracast เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้บนทีวีโดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย

  หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่

  2. อุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีการอื่นทดแทน

  อุปกรณ์ที่เข้ากันได้

  • Bravia TV บางรุ่นที่วางจำหน่ายระหว่างปี 2556 ถึง 2563 (Android TV/Google TV หลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันนี้)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรวจดูในส่วนของ หมวดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ของหัวข้อนี้ หรือ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่าน
  • อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Miracast เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:
   • สำหรับอุปกรณ์ Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): ข้อมูล ณ ปี 2564 อุปกรณ์เหล่านี้ไม่รองรับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ถ้าต้องการวิธีการทดแทนอื่น ให้ดูในได้ในส่วนของ วิธีการทดแทนอื่น
   • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนของอุปกรณ์นั้น

  วิธีการอื่นทดแทน

  ถ้าหาก ทีวี หรือ อุปกรณ์ไม่รองรับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ท่านอาจจะหาวิธีการอื่นทดแทนเพื่อทำการแสดงเนื้อหาได้จากหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้:

  3. วิธีการใช้ฟังก์ชันนี้

  หมายเหตุ: สำหรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring( ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับหัวข้อนี้สำหรับ Windows 8.1 หรือ Windows 10 ตามระบบปฏิบัติการของท่าน

  ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) จากนั้นกดที่ปุ่ม เลือก (Enter) ทีวีจะเข้าสู่การพร้อมใช้งาน (Standby) และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือ

   แสดงตัวอย่างของหน้าจอแสตนบายด์

   หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอแสตนบายด์ของ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) แสดงขึ้นมา การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างทีวีและเราเตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ของท่านจะตัดการเชื่อมต่อ
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) เข้ากับทีวี ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี

   คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android™™ OS 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง

   1. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Device connection) หรือ การเชื่อมต่อ Xperia (Xperia Connectivity)
   3. เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   4. ในหน้าจอการสะท้อนหน้าจอแตะที่ เริ่มต้น (Start)
   5. เลือกไปที่ ตกลง (OK)
   6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน

   หมายเหตุ: ย่านความถี่ 5GHz อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน

  ท่านสามารถตรวจเช็คคำแนะนำในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้

  หมายเหตุ:

  • ไม่มีการรับประกันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับเทคโนโลยี Miracast ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ
  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม

  ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

  สำหรับ Android TV

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม หน้าแรก (Home)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct
  5. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
  6. เลือกที่ แสดงรายการอุปกรณ์/ลบ (Show Device List/Delete)

  สำหรับทีวีอื่น ๆ

  เมื่อหน้าจอแสตนบายด์ของ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) แสดงขึ้นมา กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือกที่ แสดงรายการอุปกรณ์ (Show Device List) / ลบ (Delete)

  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออกจากนั้น กดที่ปุ่ม เลือก (Enter) จากนั้น เลือกที่ ใช่ (Yes) ในหน้าจอยืนยัน
  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (Options) ในรายการนั้น เลือกที่ ลบทั้งหมด (Delete All)จากนั้น ใช่ (Yes) ในหน้าจอยืนยัน

  หมายเหตุ:

  • ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้
   • (ตรวจเช็คดูไอคอน): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   • (ไอคอนจอแสดงผล): อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ

  4. การแก้ปัญหา

  ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ไม่ทำงานให้อ้างอิงกับหัวข้อ ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ไม่ทำงาน