หมายเลข ID หัวข้อ : 00091322 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

ข้อผิดพลาด: 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่าย หรือ เมื่อพยายามจะเข้าถึงคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ตในทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สาเหตุของความผิดพลาด 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003:
รหัสแสดงความผิดพลาดเหล่านี้ จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้:

 • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต ถูกตัด หรือ ไม่เสถียร.
 • ความเร็วในสายของเครือข่ายลดลง (โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับ wireless LAN)

ถึงแม้จะเป็นกรณี ที่นอกเหนือจากข้างต้น, รหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะแสดงออกมาได้ เนื่องจาก สาเหตุที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น การรบกวนข้ามสาย (crossed lines) ฯลฯ. ปัญหาเหล่านี้อาจจะดีขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องทำอะไร. ในกรณีนี้ บางทีก็ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้.

 1. ตรวจเช็คดูว่า ทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง.

  สำหรับ Android TV ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Help.
  3. เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms.

  สำหรับเครื่องที่ผลิตก่อนปี 2558, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Help.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.

   ถ้าหากมีผลการวินิจฉัยใด ๆ เป็น Failed:
   ทีวีไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต. กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครือข่าย.
   Bravia TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
   ถ้าหากผลการวินิจฉัยทั้งหมดเป็น OK:
   ถ้าหากท่านยังคงมีข้อความแสดงความผิดพลาด อาจจะมีปัญหาเฉพาะบางอย่างเกิดขึ้น.
   ถ้าหากเป็นปัญหาที่ทราบกันอยู่แล้ว ก็สามารถจะแก้ไขได้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์. การทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.
   1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายไฟของทีวี.
   2. ถอดปลั๊กของทีวีออก.
   3. ถอดปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มออก.
   4. เชื่อมต่อปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 นาที.
   5. เชื่อมต่อปลั๊กของทีวีเข้าไปอีกครั้ง.
   6. เปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวีขึ้นมา.
   7. หลังจากผ่านไป 5 นาที กรุณาลองทำ Refresh Internet Content ดูสองสามครั้ง.

    หมายเหตุ: Refresh Internet Content จะมีอยู่ในทีวีที่ผลิตในปี 2557 หรือ ก่อนหน้านั้น. ไม่มีใน Android TV.

 2. ตรวจเช็คดูการตั้งค่่า และสภาวะแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้.

  หมายเหตุ: จะมีกรณีที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวทีวี แต่จะมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย. ในกรณีนี้ ให้ติดต่อกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าหากจำเป็น.

  1. ทำการรีเซ็ตโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน
   วิธีการรีเซ็ตโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.
   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
  2. ลดความซ้ำซ้อนของเราท์เตอร์
   ตัวเราท์เตอร์จะทำการกำหนดค่า IP address ให้กับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต. ถ้าหากมีการใช้เราท์เตอร์สองตัว, อาจจะมีรหัสความผิดพลาดแสดงขึ้นมา เนื่องจาก มีความซ้ำซ้อนกันของ IP address. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์นั้น หยุดฟังก์ชันการทำงานการกำหนดเส้นทางของเราท์เตอร์ตัวหนึ่งไว้ และ ลองตรวจเช็คดูว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  3. ตรวจเช็คดูความเร็วในสายของเครือข่าย
   มีหลายปัจจัยที่จะทำให้ความเร็วในสายของเครือข่ายลดต่ำลงได้. ลองทำตามต่อไปนี้ โดยอ้างอิงกับความเป็นไปได้ที่อาจจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งขึ้นมาได้.

   รูปภาพประกอบ

   [1]: ทีวี
   [2]: อุปกรณ์ตัวอื่น
   [3]: เราท์เตอร์
   [4]: โมเด็ม
   [5]: ISP (Internet Service Provider)
   [6]: ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน


   1. ระหว่างทีวี และ เราท์เตอร์
    มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้ รูปภาพประกอบ
    แม้ว่า ทีวีนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้, เมื่อความเร็วในการติดต่อสื่อสารลดต่ำลง ก็อาจจะแสดงรหัสความผิดพลาดออกมาได้. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ wireless LAN, ความเร็วการเชื่อมต่อของ wireless LAN อาจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามระยะทางหรือการรบกวนของคลื่นวิทยุระหว่างเราท์เตอร์และทีวี. ดำเนินการชั่วคราวสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุ.

    เมื่อใช้ wireless LAN:

    • เชื่อมต่อทีวี และ เราท์เตอร์โดยใช้ LAN แบบใช้สาย
    • ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ

    เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
    • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือที่มากกว่า

    ถ้าหากปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการข้างต้น, แสดงว่า สาเหตุมาจากความเร็วของการติดต่อสื่อสารระหว่างทีวีกับเราท์เตอร์นั้น. ดำเนินการดังต่อไปนี้.

    เมื่อใช้ wireless LAN:

    • เชื่อมต่อทีวี และ เราท์เตอร์ กับ LAN แบบใช้สาย (แนะนำให้ใช้วิธีนี้)
    • วางทีวี และ เราท์เตอร์ให้ใกล้กันมากขึ้น และ จากนั้น ให้ใช้ wireless LAN
    • หลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือ เปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นไร้สายใหม่

    เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
    • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือ ที่มากกว่า

   2. ความหนาแน่นของการใช้งานในเครือข่ายกับอุปกรณ์อื่น
    มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รูปภาพประกอบ
    จำนวนข้อมูลที่เราท์เตอร์สามารถส่งมอบได้ในหนึ่งครั้งจะมีจำกัด. เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันกับอุปกรณ์ตัวอื่น, ความเร็วในสายของเครือข่ายจะลดลงอย่างชัดเจน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, การเล่นวิดีโอ ในอุปกรณ์ตัวอื่น และ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ จะมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของติดต่อสื่อสาร ในการที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่. หลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น และ จากนั้น ลองเช็คดูว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่.

   3. ความหนาแน่นในการใช้งานของเครือข่ายของ ISP (Internet Service Provider)
    เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้ รูปภาพประกอบ
    • ปัญหาใน ISP
    • ความหนาแน่นของการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก การใช้งานพร้อมกันระหว่างยูสเซอร์ใน ISP เดียวกัน
     ความเร็วในสายของเครือข่ายอาจจะลดลงได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น. เป็นการยากที่จะตรวจสอบถึงสาเหตุของความผิดพลาดที่สอดคล้องกับเรื่องข้างต้นนี้. ตัวอย่างเช่น ใช้ทีวีในระหว่างช่วงเวลาที่ไม่มีการดูหนาแน่น และ ตรวจเช็คดูว่า รหัสความผิดพลาดดังกล่าวมีแสดงออกมาอีกหรือไม่.

   4. มีการใช้งานเครือข่ายหนาแน่น กับแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการนั้น
    อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้ รูปภาพประกอบ
    เมื่อมีการเข้าไปใช้งานจำนวนมากกับผู้ให้บริการ ที่ให้บริการคอนเทนท์อินเทอร์เน็ต เช่น แอปพลิเคชันสตรีมถ่ายทอดวิดีโอสด, รหัสความผิดพลาดอาจจะแสดงออกมาได้จากความคับคั่งนี้. เป็นเรื่องยากที่จะยืนยันว่าความผิดพลาดมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้. ตัวอย่างเช่น ใช้ทีวีในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานกันมาก และ ตรวจเช็คดูว่า มีรหัสความผิดพลาดแสดงออกมาหรือไม่.