หมายเลข ID หัวข้อ : 00091322 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

Error: 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่าย หรือเมื่อพยายามจะเข้าถึงคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ตในทีวี

  สาเหตุสำหรับความผิดพลาด 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003:
  รหัสความผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้

  • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต ถูกตัด หรือ ไม่เสถียร
  • ความเร็วในสายของเครือข่ายลดลง (โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับ ระบบ LAN แบบไร้สาย (wireless LAN))

  ถึงแม้จะเป็นกรณี ที่นอกเหนือจากข้างต้น รหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะแสดงออกมาได้เนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่น การรบกวนข้ามสาย (Crossed lines) ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้อาจจะดีขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องทำอะไร ในกรณีนี้ บางทีก็ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้
   

  1. ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องดีแล้ว

  ลองหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ (A หรือ B) ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน:

  ขั้นตอน A

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมตคอนโทรล
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup) หรือเลือกที่ เครือข่าย (Network) และจากนั้นเลือกที่ การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup)
  4. เลือกที่ ดูสถานะและ การตั้งค่าของเครือข่าย หรือสถานะของเครือข่าย (View Network settings and status or Network Status)
  5. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Check Connection)

  ขั้นตอน B

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมตคอนโทรล
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ การเซ็ตอัป (Set-up)
  5. เลือกที่เครือข่าย (Network)
  6. เลือกที่ การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup) หรือ การเซ็ตอัปเครือข่าย (Network Set-up)
  7. เลือกที่ ดู การตั้งค่าและสถานะของ เครือข่าย (View Network settings and status)
  8. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Check Connection)

  ถ้าหากมีผลการวิเคราะห์ใด ๆ เป็น Failed :
  ทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต กรุณาตรวจเช็คดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครือข่าย
  Bravia TV ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตได้

  ถ้าหากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็น Ok:ถ้าหากท่านยังคงมีข้อความแสดงความผิดพลาด
  ถ้าหากท่านยังคงมีข้อความแสดงความผิดพลาด อาจจะมีปัญหาเฉพาะเกิดขึ้น
  ถ้าเป็นปัญหาที่ทราบกันแล้ว จะสามารถแก้ไขได้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น กรุณาลองทำดังต่อไปนี้

  1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายไฟของทีวี
  2. ถอดปลั๊กของทีวีออก
  3. ถอดปลั๊กของเราเตอร์และโมเด็มออก
  4. เชื่อมต่อปลั๊กของเราเตอร์และโมเด็มเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 นาที
  5. เชื่อมต่อปลั๊กของทีวีเข้าไปอีกครั้ง
  6. เปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวีขึ้นมา
  7. หลังจากผ่านไป 5 นาที กรุณาลองทำ รีเฟรช คอนเทนท์ อินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) ดูสองสามครั้ง

   หมายเหตุ: รีเฟรช อินเทอร์เน็ต คอนเทนท์ (Refresh Internet Content) จะมีอยู่ในทีวีที่ผลิตในปี 2559 หรือก่อนหน้านั้น
    

  2. ตรวจเช็ค การตั้งค่าและสภาวะแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้

  หมายเหตุ: จะมีกรณีที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวทีวี แต่จะมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้ติดต่อกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าหากจำเป็น

  1. รีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
   วิธีการรีเซ็ต เครื่องรับโทรทัศน์ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
  2. ลดความซ้ำซ้อนของเราเตอร์
   ตัวเราเตอร์จะทำการกำหนดค่า IP address ให้กับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าหากมีการใช้เราเตอร์สองตัว อาจจะมีรหัสความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกันของ IP address ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราเตอร์นั้น หยุดฟังก์ชันการทำงานการกำหนดเส้นทาง ของเราเตอร์ตัวหนึ่งไว้ และลองตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  3. ตรวจเช็คดูความเร็วในสายของเครือข่าย
   มีหลายปัจจัยที่จะทำให้ความเร็วในสายของเครือข่ายลดต่ำลงได้ รูปภาพต่อไปนี้แสดงการทิศทางของสายเครือข่ายจนถึงทีวีหรืออุปกรณ์ตัวอื่น

   รูปภาพเครือข่าย จากผู้ให้บริการถึงแต่ละอุปกรณ์

   1. ทีวี
   2. อุปกรณ์อื่น ๆ
   3. เราเตอร์
   4. โมเด็ม
   5. ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
   6. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

   มีโอกาสที่อาการนั้นอาจจะปรับปรุงได้โดยการทำตามขั้นตอน A ถึง D ลองทำตามต่อไปนี้

   A. ระหว่างทีวีและ เราเตอร์

  4. B. การสื่อสารของเครือข่ายกับอุปกรณ์อื่น

   C. การสื่อสารของเครือข่ายใน ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) นั้น ๆ

   D. การสื่อสารของเครือข่ายในผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้น ๆ