หมายเลข ID หัวข้อ : 00091322 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ข้อผิดพลาด: 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่าย หรือเมื่อพยายามจะเข้าถึงคอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ตในทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สาเหตุสำหรับความผิดพลาด 1107, 2123, 3218, 5010 หรือ 7003:
รหัสความผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาในกรณีต่อไปนี้.

 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต ถูกตัด หรือ ไม่เสถียร.
 • ความเร็วในสายของเครือข่ายลดลง (โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับ wireless LAN)

ถึงแม้จะเป็นกรณี ที่นอกเหนือจากข้างต้น, รหัสแสดงความผิดพลาด อาจจะแสดงออกมาได้เนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่น การรบกวนข้ามสาย(crossed lines) ฯลฯ. ปัญหาเหล่านี้อาจจะดีขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องทำอะไร. ในกรณีนี้ บางทีก็ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้.

 1. ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องดีแล้ว.

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Help.
   สำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™:
   เลือกที่   Apps, และจากนั้นให้เลือกที่ Help.
  3. เลือกที่ื Internet Connectivity Symptoms.
   หรือเลือกที่ Problem diagnosis, และจากนั้นให้เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms.

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่ใช่ Android TV, ให้ลองหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ (A หรือ B) ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน:

  ขั้นตอน A

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network Setup หรือเลือกที่ Network, และจากนั้นเลือกที่ Network Setup.
  4. เลือกที่ View Network settings and status or Network Status.
  5. เลือกที่ Check Connection.

  ขั้นตอน B

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกที่ Network Setup หรือ Network Set-up.
  7. เลือกที่ View Network settings and status.
  8. เลือกที่ Check Connection.

   ถ้าหากมีผลการวินิจฉัยใด ๆ เป็น Failed:
   ทีวี ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต. กรุณาตรวจเช็คการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครือข่าย.
   Bravia TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้
   ถ้าหากผลการวินิจฉัยทั้งหมดเป็น OK:
   ถ้าหากท่านยังคงมีข้อความแสดงความผิดพลาด อาจจะมีปัญหาเฉพาะบางอย่างเกิดขึ้น.
   ถ้าหากเป็นปัญหาที่ทราบกันอยู่แล้ว ก็สามารถจะแก้ไขได้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์. การทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.
   วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.
   1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายไฟของทีวี.
   2. ถอดปลั๊กของทีวีออก.
   3. ถอดปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มออก.
   4. เชื่อมต่อปลั๊กของเราท์เตอร์และโมเด็มเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 นาที.
   5. เชื่อมต่อปลั๊กของทีวีเข้าไปอีกครั้ง.
   6. เปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวีขึ้นมา.
   7. หลังจากผ่านไป 5 นาที กรุณาลองทำ Refresh Internet Content ดูสองสามครั้ง.

    หมายเหตุ: Refresh Internet Content จะมีอยู่ในทีวีที่ผลิตในปี 2014 หรือก่อนหน้านั้น. ไม่มีใน Android TV.

 2. ตรวจเช็คดูการตั้งค่่า และสภาวะแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้.

  หมายเหตุ: จะมีกรณีที่ปัญหาไม่ได้มาจากตัวทีวี แต่จะมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย. ในกรณีนี้ , ให้ติดต่อกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าหากจำเป็น.

  1. รีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
   วิธีการรีเซ็ต เครื่องรับโทรทัศน์ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.
   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
  2. ลดความซ้ำซ้อนของเราท์เตอร์
   ตัวเราท์เตอร์จะทำการกำหนดค่า IP address ให้กับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเเตอร์เน็ต. ถ้าหากมีการใช้เราท์เตอร์สองตัว, อาจจะมีรหัสความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกันของ IP address. ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์นั้น , หยุดฟังก์ชั่นการทำงานการกำหนดเส้นทาง ของเราท์เตอร์ตัวหนึ่งไว้ และลองตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  3. ตรวจเช็คดูความเร็วในสายของเครือข่าย
   มีหลายปัจจัยที่จะทำให้ความเร็วในสายของเครือข่ายลดต่ำลงได้. ลองทำตามต่อไปนี้ โดยอ้างอิงกับความเป็นไปได้ที่อาจจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งขึ้นมาได้.

   รูปภาพประกอบ

   [1]: TV
   [2]: อุปกรณ์ตัวอื่่น
   [3]: เราท์เตอร์
   [4]: โมเด็ม
   [5]: ISP (Internet Service Provider)
   [6]: ผู้ให้บริการแอปปลิเคชัน

   1. ระหว่างทีวี และ เราท์เตอร์
    มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้
    แม้ว่าทีวีนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ , เมื่อความเร็วในการติดต่อสื่อสารลดต่ำลง ก็อาจจะแสดงรหัสความผิดพลาดออกมาได้. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ wireless LAN, ความเร็วการเชื่อมต่อของ wireless LAN อาจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามระยะทางหรือการรบกวนของคลื่นวิทยุระหว่างเราท์เตอร์และทีวี. ดำเนินการชั่วคราวสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะหาสาเหตุ.

    เมื่อใช้ wireless LAN:

    • เชื่อมต่อทีวี และเราท์เตอร์โดยใช้ LAN แบบใช้สาย
    • ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ
      
    เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
    • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือที่มากกว่า

    ถ้าหากปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการข้างต้น, แสดงว่าสาเหตุมาจากความเร็วของการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวทีวี กับ เราท์เตอร์นั้น. ดำเนินการดังต่อไปนี้.

    เมื่อใช้ wireless LAN:

    • เชื่อมต่อทีวี และเราท์เตอร์ กับ LAN แบบใช้สาย (แนะนำให้ใช้วิธีนี้)
    • วางทีวี และเราท์เตอร์ให้ใกล้กันมากขึ้น และจากนั้นให้ใช้ wireless LAN
    • หลีกเลี่ยง การใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือเปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นไร้สายใหม่
      
    เมื่อใช้ LAN แบบใช้สาย:
    • ให้ใช้สายที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารหมวดที่ 5 (communication category 5) หรือที่มากกว่า
      
   2. ความหนาแน่นของการใช้งานในเครือข่ายกับอุปกรณ์อื่น
    มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รูปภาพประกอบ
    จำนวนข้อมูลที่เราท์เตอร์สามารถส่งมอบได้ในหนึ่งครั้งจะมีจำกัด. เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมกัน กับอุปกรณ์ตัวอื่น , ความเร็วในสายของเครือข่ายจะลดลงอย่างชัดเจน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, การเล่นวิดีโอ ในอุปกรณ์ตัวอื่นและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ จะมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของติดต่อสื่อสาร ในการที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่. หลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมกันกับอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น และจากนั้นลองเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
     
   3. ความหนาแน่นในการใช้งานในเครือข่ายของ ISP (Internet Service Provider)
    เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้ รูปภาพประกอบ
    • ปัญหาใน ISP
    • ความหนาแน่นของการติดต่อสื่อสารเนื่องมาจากการใช้งานพร้อมกันระหว่างยูสเซอร์ใน ISP เดียวกัน
     ความเร็วในสายของเครือข่ายอาจจะลดลงได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น. เป็นการยากที่จะตรวจสอบถึงสาเหตุของความผิดพลาดที่สอดคล้องกับเรื่องข้างต้นนี้. ตัวอย่างเช่น , ใช้ทีวีในระหว่างช่วงเวลาที่ไม่มีการดูหนาแน่น และตรวจเช็คดูว่ารหัสความผิดพลาดดังกล่าวมีแสดงออกมาอีกหรือไม่.
      
   4. มีการใช้งานเครือข่ายหนาแน่น กับแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการนั้น
    อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้ รูปภาพประกอบ
    เมื่อมีการเข้าไปใช้งานจำนวนมากกับผู้ให้บริการ ที่ให้บริการคอนเทนท์อินเทอร์เน็ตเช่นแอปพลิเคชันสตรีมถ่ายทอดวิดีโอสด , รหัสความผิดพลาดเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาได้จากความคับคั่งนี้. เป็นเรื่องยากที่จะยืนยันว่าความผิดพลาดมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้. ตัวอย่างเช่น , ใช้ทีวีในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานกันมาก และตรวจเช็คดูว่ามีรหัสความผิดพลาดแสดงออกมาหรือไม่.

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, INC.