หมายเลข ID หัวข้อ : 00134584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/03/2021

ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI .

  ข้อสำคัญ:

  • ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงโซลูชันให้ท่าน ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ด้วยสาย HDMI. ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี เมื่อใช้สายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์), ให้อ้างอิงกับ: ไม่มีภาพออกมาในเครื่องรับโทรทัศน์ จากอุปกรณ์ Audio/Video .
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์(เฟิร์มแวร์)ระบบที่เป็นล่าสุดแล้ว ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ จะมีให้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ LCD บางรุ่น. 

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีได้มีการตั้งไปที่อินพุทที่วิดีโออินพุทที่ถูกต้องเพื่อรับสัญญาณ HDMI. รีโมทส่วนมากของทีวี จะมีปุ่มInputที่เป็นแบบวนจากอินพุทหนึ่งไปยังอีกอินพุทหนึ่งที่อยู่ถัดไป. กดปุ่ม Inputซ้ำ ๆ จนกระทั่ง HDMI input ที่ถูกต้องแสดงขึ้นมาบนทีวี. ต้องมั่นใจว่าได้เช็คดูว่าเป็นอินพุทใดบนทีวีที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป.

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่มInputบนตัวรีโมทของท่านและหมายเลข และชื่อของอินพุทอาจจะแตกต่างกันไปในทีวีของท่าน.

   เลือกอินพุทของทีวี
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเปิดไว้แล้ว.
  3. ถอดสาย HDMI ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
   การเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจจะเกิดได้เป็นการชั่วคราวและทำให้เกิดปัญหานี้ได้. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
   1. ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด.
   2. ถอดสาย HDMI ออกจากขั้วต่ออินพุท HDMI บนทีวี.
   3. ถอดสาย HDMI ออกจากขั้วต่ออินพุท HDMI ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
   4. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปให้แน่นหนาเข้ากับขั้วเดิมกับก่อนหน้านี้บนทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
   5. เปิดทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยขึ้นมาและปิดลงไป. เปิดเครื่องทั้งหมดขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทีวีรองรับกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.

    การเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI
     
  4. ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุทของระบบออดิโอ(เช่น ภาคขยายเสียงหรือเธียเตอร์แสตนด์) สอดคล้องกับอุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมาเมื่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีผ่านทางระบบออดิโอนั้น.

   รูปภาพประกอบ

   [1]: อุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น BD/DVD)
   [2]: ระบบออดิโอ(ตัวอย่างเช่น: AV Amplifier)
   [3]: TV

   หมายเหตุ:ตัวอย่างนี้เป็นวิธีการอินพุทของระบบออดิโอข้างต้น (DVD). เลือกวิธีการรับสัญญาณอินพุทที่เหมาะสมตามสเปคของอุปกรณ์ของท่าน.
    
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการกำหนดค่าให้ส่งเอาท์พุทออกทางการเชื่อมต่อ HDMI และฟอร์แมทของวิดีโอที่จะส่งออกไปนั้นใช้งานได้กับทีวีนั้น เอาท์พุทที่เลือกไว้อาจจะมีการแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ของท่านหรือในเมนู.

   เอาท์พุทของ HDMI ที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
   ข้อสำคัญ: อุปกรณ์บางตัวอาจจะให้เอาท์พุทออกมาเป็นสัญญาณวิดีโอ 1080/24p หรือ 1080/30p, แต่ทีวีบางเครื่องสามารถที่จะรับสัญญาณวิดีโอได้เฉพาะ 1080/60p. การเปลี่ยนฟอร์แมทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้. ตรวจเช็คดูคู่มือหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอร์แมทของวิดีโอเอาท์พุทนี้.
    
  6. ถ้าหากอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องรับ A/V หรือคอมโปเนนท์อื่นก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทีวี, ให้ลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับอินพุท HDMI ของทีวีนั้นโดยตรง. ถ้าใช้ได้, เครื่องรับหรืออุปกรณ์อื่น ๆของท่านอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัว HDMI repeater ให้ และอาจจะไม่ส่งสัญญาณนี้ออกไปให้กับทีวีได้.

   หมายเหตุ: ตัว HDMI repeater จะรับสัญญาณออดิโอ/วิดีโอ จากอุปกรณ์ HDMI หนึ่งและส่งผ่านสัญญาณไปให้กับอุปกรณ์ HDMI อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ในขณะที่เครื่องของ Sony รองรับการใช้งานกับ HDMI repeater ได้, เครื่องของบริษัทอื่นอาจจะไม่รองรับก็ได้.

  7. ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับ A/V โดยใช้การเชื่อมต่อแบบอนาล็อก (Coaxial, Composite A/V, Component A/V, หรือ S-Video), เครื่องรับนั้นอาจจะไม่สามารถทำการอัปคอนเวิร์ต สัญญาณนั้นไปเป็น HDMI เพื่อส่งไปให้กับทีวีได้. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องรับ A/V ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบอื่น ๆ.
  8. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต ให้อุปกรณ์เหล่านั้น, ดังต่อไปนี้:
   1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยและทีวี.
   2. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีออก.
   3. ปล่อยให้ทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวีไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 30 วินาที.
   4. เสียบปลั๊กกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า.
   5. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวี.
  9. ลองใช้สาย HDMI เส้นอื่นดู.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะดูภาพในระดับคุณภาพ 1080p (50p/60p) บนทีวี จากอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้สาย High Speed HDMI ที่มีโลโก้ "HDMI" เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อ.

  10. ถ้าหากเป็นไปได้, ให้ลองกับอุปกรณ์อื่นที่แตกต่่างออกไปดูว่าสามารถให้สัญญาณวิดีโอ HDMI ออกมาจากการเชื่อมต่อแบบเดียวกันได้หรือไม่. ถ้าหากใช้ได้ อุปกรณ์ตัวแรกอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องและท่านอาจจะต้องทำการตรวจเช็คดูกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  11. ถ้าหากยังคงไม่มีภาพให้ทำการรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
   สำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ต Android TV ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  ถ้าหากปัญหายังคงแก้ไขไม่ได้ ทีวีนั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.