หมายเลข ID หัวข้อ : 00134584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2018

ไม่มีภาพเมื่อใช้การเชื่อมต่อของ HDMI.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงวิธีการแก้ปัญหาให้กับท่าน ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านสาย HDMI. ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี เมื่อใช้สายสัญญาณอนาล็อก (สายคอมโปสิตหรือสายคอมโปเนนท์), ให้อ้างอิงกับ: ไม่มีภาพในทีวีจากอุปกรณ์ Audio/Video
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุด. ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์จะมีให้สำหรับทีวี LCD บางรุ่น

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีมีการตั้งค่าของวิดีโออินพุทไว้ถูกต้องเพื่อรับสัญญาณ HDMI. รีโมทของทีวีส่วนใหญ่จะมีปุ่ม Input ที่จะมีการเปลี่ยนอินพุทอันหนึ่งไปเป็นอันถัดไปในลักษณะที่วนกลับมาที่เดิม. กดที่ปุ่ม Input ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่ง มีอินพุทของ HDMI ที่ถูกต้องแสดงบนจอทีวี. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ต่อกับอินพุทใดของทีวีไว้.

  หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม Input บนรีโมท และจำนวนชื่อของอินพุทอาจแตกต่างกันไปตามทีวีของท่าน.

  Select TV Input
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยนั้นมีการเปิดไว้.
 3. ถอดสายและเชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่.
  การเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและทำให้เกิดปัญหานี้. ทำตามขั้นตอนด้านล่าง จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  1. ทำการปิดอุปกรณ์ทั้งหมด.
  2. ถอดสาย HDMI ออกจากขั้วต่อ HDMI Input ของทีวี.
  3. ถอดสาย HDMI ออกจากขั้วต่อ HDMI Output ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
  4. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่ให้แน่นกับขั้วต่อก่อนหน้านี้บนทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
  5. เปิดทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย และทำการปิดลงไป. จากนั้น ให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้ทีวีรองรับกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.

   HDMI Device Connection
    
 4. ตรวจสอบวิธีการเลือกอินพุทของระบบออดิโอ (เช่น ภาคขยายเสียง หรือ ขาตั้งโฮมเธียเตอร์) ว่าสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ให้เอาท์พุทสัญญาณวิดีโอออกมาเมื่ออุปกรณ์ที่ให้สัญญาณวิดีโอออกมาเชื่อมต่อกับทีวีผ่านระบบออดิโอนั้น.

  Image

  [1]: อุปกรณ์ Video output (ตัวอย่าง: เครื่องเล่น BD/DVD)
  [2]: ระบบออดิโอ (ตัวอย่าง: AV Amplifier)
  [3]: ทีวี

  หมายเหตุ: การเลือกอินพุทของระบบออดิโอข้างต้น (DVD) เป็นรูปตัวอย่าง . ให้เลือกวิธีการอินพุทสัญญาณที่เหมาะสมตามสเป็คของอุปกรณ์ของท่าน.

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีการตั้งค่าให้มีเอาท์พุทออกที่การเชื่อมต่อ HDMI ของเครื่องและฟอร์แมทของวิดีโอที่ออกมาเข้ากันได้กับทีวี. เอาท์พุทที่เลือกจะมีแสดงที่หน้าจออุปกรณ์ของท่านหรือในเมนู.

  HDMI ouput on device display
  สำคัญ: อุปกรณ์บางตัวอาจให้สัญญาณวิดีโอที่เอาท์พุทเป็น 1080/24p หรือ 1080/30p, แต่ทีวีบางเครื่องสามารถรับได้แต่สัญญาณวิดีโอ 1080/60p อย่างเดียว. การเปลี่ยนฟอร์แมทของวิดีโอที่เอาท์พุทออกมานี้อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้. ให้ตรวจสอบคู่มือหรือติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอร์แมทสัญญาณวิดีโอที่จะเอาท์พุทออกมา.

 6. ถ้าหากอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องรับ A/V Receiver หรือ คอมโปเนนท์อื่น ก่อนเชื่อมต่อเข้ากับทีวี, ให้ลองทำการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอินพุท HDMI ของทีวีโดยตรง. ถ้าหากวิธีการนี้ใช้ได้, เครื่องรับหรืออุปกรณ์ตัวอื่นอาจจะไม่ได้เป็นตัวรีพีทเตอร์ของ HDMI และไม่ส่งต่อสัญญาณไปให้กับทีวี.

  หมายเหตุ: ตัวรีพีทเตอร์ HDMI จะรับสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ จากอุปกรณ์ HDMI หนึ่ง และส่งต่อผ่านไปให้กับอุปกรณ์ HDMI อันอื่นที่เชื่อมต่ออยู่. ในขณะที่เครื่องต่าง ๆ ของ Sony รองรับสำหรับการใช้งานกับตัวรีพีทเตอร์ HDMI ได้, แต่เครื่องจากยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีการรองรับ.

 7. ถ้าหากเชื่อมต่อกับ A/V receiver โดยใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก (Coaxial, Composite A/V, Component A/V หรือ S-Video), ตัวรีพีทเตอร์อาจสามารถทำการแปลงขึ้น (up-convert) ให้กับสัญญาณนั้นไปเป็น HDMI เพื่อส่งไปให้กับทีวี. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องรับ A/V receiver สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเลือกในการเชื่อมต่ออื่น ๆ.
 8. ให้ทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทำตามดังต่อไปนี้:
  1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี.
  2. ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ของอุปกรณ์และทีวีออก.
  3. ปล่อยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทีวีไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 30 วินาที.
  4. เสียบปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ของอุปกรณ์และทีวี กลับเข้าไปที่เต้าเสียบไฟฟ้า.
  5. เปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทีวีขึ้นมา.
 9. ลองใช้สาย HDMI อันอื่น.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการดูภาพที่ระดับคุณภาพ 1080p (50p/60p) ที่หน้าจอทีวีจากอุปกรณ์ภายนอก, ให้ใช้สาย High Speed HDMI ที่มีเครื่องหมายโลโก้ HDMI เป็นสายเชื่อมต่อ.

 10. ถ้าหากเป็นไปได้, ให้ลองกับอุปกรณ์อื่นที่แตกต่างออกไป ที่สามารถให้เอาท์พุทออกมาเป็นสัญญาณ HDMI video โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเดียวกันได้. ถ้าหากวิธีการนี้ใช้ได้, อุปกรณ์ตัวแรกอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องและท่านจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
 11. ถ้าหากยังไม่มีภาพ, ทำการรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน
  สำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้เป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน .
ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, ทีวีอาจต้องได้รับการตรวจสอบ.