หมายเลข ID หัวข้อ : 00151194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ข้อผิดพลาด: มีข้อความ This device is not enabled to play protected content (อุปกรณ์นี้ไม่ได้เปิดให้เล่นคอนเทนท์ที่มีการป้องกันไว้ได้). แสดงขึ้นมาเมื่อเล่นวิดีโอ.

    สำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ระบบโฮมเธียเตอร์ และทีวี ครบทุกเครื่องที่สามารถใช้งานกับอินเตอร์เน็ตได้. ถ้าต้องการดูว่า เครื่องของคุณมีฟังก์ชั่นที่อธิบายในการแก้ปัญหานี้หรือไม่, ให้ตรวจสอบกับรายละเอียดสเปคเครื่อง.

    ถ้าหากพยายามจะดูภาพยนตร์หรือรายการโชว์ของทีวีบางอันในแอพ Netflix และมีข้อความแสดงความผิดพลาด Content Error หรือ This device is not enabled to play this protected content, แสดงว่า มีช่องว่างการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นระหว่างอุปกรณ์นั้นและ Netflix. เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

    1. โดยการใช้รีโมทที่ให้มากับเครื่องของคุณ, กดที่ปุ่ม RETURN สองครั้ง เพื่อออกจากข้อความแสดงความผิดพลาดข้างต้น.
    2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการใช้อัพเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ตัวล่าสุด.
    3. ทำการรีสตาร์ทโมเด็ม และ/หรือ เราท์เตอร์ของคุณ.