หมายเลข ID หัวข้อ : 00072355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อผิดพลาด: การลงทะเบียนล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการแสดงตัวตน (authentication). กดที่ RETURN (หรือ BACK) เพื่อกลับไปที่เดิม. เมื่อพยายามจะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct

    รายการด้านล่างเป็นสาเหตุสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ปัญหานั้น ๆ:

     สาเหตุ  วิธีแก้ปัญหา
    เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากการรบกวนของอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือ เตาอบไมโครเวฟ. ปิดอุปกรณ์ที่อยู่รอบ ๆ เครื่องรับโทรทัศน์นั้นหรือลองทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อใหม่.
    สัญญาณคลื่นวิทยุมีความแรงที่อ่อน ถ้าหากมีวัตถุปิดกั้นสัญญาณ หรือมีการเซ็ตอัปไว้ห่างจากตัวเครื่องรับโทรทัศน์.  ระยะห่างที่แนะนำระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์กับอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อคือประมาณ 1-3 เมตร หรือ 3-9 ฟุต.
     เปิดแอปพลิเคชันอื่นในอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อในระหว่างที่ทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อ หรือ อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อนั้นปิดลงไป เนื่องจาก ไม่มีกำลังงาน  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อนั้นมีการเปิดไว้แล้ว จากนั้นให้เชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อนั้นใหม่อีกครั้ง.