หมายเลข ID หัวข้อ : S500055762 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2013

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อมีการแสดงข้อความของ "UP NG" บนเครื่องเล่น และ "Update failed" ขึ้นมาบนหน้าจอ

จำนวนของแอพพลิเคชั่นในหน้าจอ All Applications จึงดูเหมือนจะมีน้อยกว่าปกติ

  ถ้าหากแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ไม่แสดงออกมา อาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • TV ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
   กรุณาทำการตรวจสอบว่า ทีวีนั้นได้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตสำเร็จ
  • จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อทำการแสดงแอพพลิเคชั่นทั้งหมดหลังจากที่ทำการเปิดทีวี หรือ เปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายใหม่
   กรุณารอมากกว่า 1 นาที* แล้วลองใหม่อีกครั้ง
   *ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน
  • มีปัญหาเกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ อยู่
   กรุณารอสักระยะหนึ่งแล้วลองดูใหม่อีกครั้ง