หมายเลข ID หัวข้อ : S500054697 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2012

วิธีแก้ปัญหาเมื่อคอนเทนท์บางอันของ DLNA ไม่แสดงโชว์หรือแสดงบนเครื่องเล่น

คอนเทนท์บางอันของ DLNA ไม่แสดงโชว์หรือแสดงบนเครื่องเล่น

  ถ้าหากบางเนื้อหาของ DLNA ไม่แสดงในเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ (BD) ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำการคืนสภาพให้กับเนื้อหาของ DLNA:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ Home เพื่อเข้าไปยังเมนู Home ของเครื่องเล่น BD
  2. เลือกที่ Setup
  3. ในเมนู Setup  เลือกที่ Network Settings.
  4. ในเมนู Network Settings  เลือกที่ Connection Server Settings.
  5. ใน Connection Server Settings  กดที่ปุ่ม Options บนตัวรีโมทคอนโทรล
  6. เลือกที่ Delete All Media Servers แล้วเลือกไปที่ Yes.
  7. กดที่ปุ่ม Options ที่ตัวรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
  8. เลือกที่ Update Server List.

  เนือหา DLNA ของท่านในตอนนี้จะได้รับการคืนสภาพแล้วควรจะสามารถดูได้แล้วบนเครื่องเล่น BD