หมายเลข ID หัวข้อ : S500053840 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/02/2012

จะต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนานเท่าใด ?

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

    การชาร์จแบบ USB จะใช้เวลาประมาณ 5 ชม. เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

    หมายเหตุ: เวลาสำหรับการชาร์จจะแปรเปลี่ยนไปตามกำลังงานที่เหลืออยู่และสภาวะของแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่นั้นได้รับการชาร์จในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เวลาสำหรับการชาร์จจะยาวนานขึ้น