หมายเลข ID หัวข้อ : 00239481 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ใช้เวลาในการชาร์จไฟเครื่องเล่น Walkman® นาน หรือ การชาร์จไฟไม่เต็ม

    เครื่องสามารถใช้เวลานานในการชาร์จไฟให้เต็มใน เครื่องเล่น Walkman® หรืออาจจะมีการชาร์จไฟที่ไม่เต็มได้ ถ้าหากท่านใช้สาย USB อันอื่นที่ไม่ใช่สาย USB TYPE-C ที่ให้มา
    เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ ต้องมั่นใจว่าได้ทำ การชาร์จไฟให้กับ เครื่องเล่น Walkman® โดยใช้สาย USB TYPE-C ที่ให้มา