หมายเลข ID หัวข้อ : 00226474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

Google Assistant เปิดขึ้นมาถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้พูดว่า "Ok Google"

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่สามารถใช้ได้ (Applicable Products and Categories) ของหัวข้อนี้

  ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีถ้อยคำ Ok Google มาจากทีวี เช่นในตอนที่มีโฆษณา ไมโครโฟนในตัวของทีวีอาจจะได้ยินเสียงนั้นและตอบสนองขึ้นมาได้
  ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น บนรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม กลับไป (BACK) เพื่อยกเลิกสถานะความพร้อมของ Google Assistant

  ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ ตำแหน่งทีวี (TV position) :

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ การปรับเสียง (Sound) หรือ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound) และจากนั้นเลือกที่ การปรับเสียง (Sound)
  3. เลือกที่ ตำแหน่งทีวี (TV position)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ รูปแบบตำแหน่งด้านหน้า (Front Position Style) หรือ รูปแบบตำแหน่งด้านหลัง/ติดตั้งผนัง (Back Position Style/Wall Mount)
   • เลือกที่ แท่นวางบนโต๊ะ (Table-Top stand) หรือ ติดตั้งบนผนัง (Wall Mount)

  หมายเหตุ:

  • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2565 ที่แสดงด้านล่าง: การปรับ ความไวไมค์ในตัว (Built-In MIC sensitivity) อาจจะช่วยให้ปัญหาดีขึ้น ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้ เป้าหมายเครื่องรุ่นปี 2565
   1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม (การตั้งค่าด่วน (Quick Settings))
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ ระบบ (SYSTEM)
   4. เลือกที่ ความไวไมค์ในตัว (Built-in MIC sensitivity)
   5. เลือกที่ สูง (ค่าเริ่มต้น) (High (default)), ปานกลาง (Medium), หรือ ต่ำ (Low)
  • เมื่อการตั้งค่า การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) (เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ TalkBack) เปิดอยู่ Google Assistant อาจจะตอบสนองต่อถ้อยคำ Ok Google จากทีวีได้ เพื่อหยุด เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ TalkBack จากการทำงานเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ระบบ (System) → การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader) หรือ TalkBack
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader) หรือ TalkBack
    • เลือกที่ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen reader) หรือ TalkBack
   3. ตั้ง เปิดการทำงาน (Enable) ไปเป็น ปิด (Off)
  • ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการใช้ Google Assistant, ท่านสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดการตรวจหาของ Google Assistant ได้:
   • สำหรับ Google TV™: ปิด สวิตช์ไมค์ในตัว (BUILT-IN MIC SWITCH) ที่ติดตั้งไว้ด้านล่างหรือด้านข้างของทีวี ตำแหน่งของ สวิตช์ไมค์ในตัว (BUILT-IN MIC SWITCH) จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน
    ตำแหน่งของสวิตช์ไมค์ในตัว (BUILT-IN MIC SWITCH) ในทีวี
    • A: สวิตช์ไมโครโฟนในตัว
    • B: ปิดเปิด (Power)
   • สำหรับ Android TV™:
    1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
    2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • ตั้ง การตรวจหา "OK Google” (detection) ไปเป็น ปิดการทำงาน (disable)
     • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) Google ตั้ง การตรวจหา "OK Google" (detection) เพื่อปิดการทำงาน