หมายเลข ID หัวข้อ : 00206532 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

เมื่อเปิดโหมด eARC ไว้, ความละเอียดของสัญญาณ linear PCM จากอุปกรณ์ HDMI จะเปลี่ยนแปลงไป.

    เมื่อเปิดโหมด eARC ไว้, ความละเอียดของสัญญาณ linear PCM จะถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันคอนเทนท์.
    ตัวอย่างเช่น, ความถี่ของสัญญาณ Linear PCM และจำนวนบิตของอุปกรณ์ HDMI จะมีการจำกัดไว้ที่ 48 kHz 16-bit, แม้ว่าความละเอียดของสัญญาณนั้นจะสามารถให้ออกมาได้ถึง 192 kHz 16-bit.

    หมายเหตุ: สำหรับโหมด ARC, ไม่มีการจำกัดของสัญญาณจากอุปกรณ์ HDMI เนื่องจากความละเอียดนี้สามารถจะจำกัดได้ในกระบวนการจัดการภายในของทีวี.
    สำหรับโหมด eARC, ความละเอียดของสัญญาณจากอุปกรณ์ HDMI จะมีการจำกัดไว้เนื่องจากไม่มีกระบวนการจัดการภายในของทีวี.