หมายเลข ID หัวข้อ : 00203811 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

โหมดเสียงของอุปกรณ์ออดิโอไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ปัญหานี้อาจจะเกิดได้ในสภาวะการณ์ต่อไปนี้.

  • มีอุปกรณ์ Sony audio เชื่อมต่อกับทีวี
  • Sound Mode Sync มีการตั้งไว้ที่ ON

ถ้าหากท่านเปิดทีวี และดูรายการทีวีที่ส่งออกอากาศหรือคอนเทนท์ที่บันทึกไว้โดยไม่ผ่านเมนู Home, โหมดเสียงอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ. แสดงเมนู Home ขึ้นมาก่อนที่จะรับชมรายการออกอากาศของทีวี หรือคอนเทนท์ที่บันทึกไว้.

ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่เป็นผล ให้เปลี่ยนโหมดเสียงโดยวิธีการต่อไปนี้.

  • เปลี่ยนในเมนูของอุปกรณ์ออดิโอนั้น
  • ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนจาก Sync Menu ในทีวี
    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่ Sync Menu ในกลุ่มของ Display & Sound.
    3. เลือกที่ Control Audio system.