หมายเลข ID หัวข้อ : 00203811 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

โหมดเสียงของอุปกรณ์ออดิโอไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้โดยอัตโนมัติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โหมดเสียงของอุปกรณ์ออดิโออาจจะไม่มีการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นจะใช้งานได้กับ BRAVIA-Sync และมีการตั้ง Sound Mode Sync ไว้ที่ ON แล้วก็ตาม.
ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อท่านเปิดทีวีและรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ(TV broadcasts) หรือคอนเทนท์ที่บันทึกไว้โดยไม่ได้เข้าจากเมนู Home, ให้เปิดหน้าจอของเมนู Home ขึ้นมาก่อนการรับชมรายการทีวีที่ส่งออกอากาศ(TV broadcasts) หรือคอนเทนท์ที่บันทึกไว้. 

ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่เป็นผล ให้เปลี่ยนโหมดเสียงโดยวิธีการต่อไปนี้.

  • เปลี่ยนในเมนูของอุปกรณ์ออดิโอนั้น
  • ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนจาก Sync Menu ในทีวี
    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่ Sync Menu ในกลุ่มของ Display & Sound.
    3. เลือกที่ Control Audio system และตั้งไปที่โหมดที่ต้องการ.