หมายเลข ID หัวข้อ : 00205021 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2018

ไม่มีคำอธิบายของ “eARC” ในป้าย HDMI หรือในหน้าของบางเมนู.

  ท่านสามารถใช้ฟังก์ชัน eARC ของทีวีซีรีส์ MASTER ของท่านได้ ถึงแม้ว่า  eARC จะไม่มีแสดงที่ป้ายพอร์ตของ HDMI® หรือในบางหน้าจอ. เมนู  Input Select ของทีวีของท่านจะแสดง HDMI3(eARC/ARC):

  • ไม่มีคำว่า eARC ที่ป้ายกำกับพอร์ตของ  HDMI 3 .

   HDMI ARC

  • เมนู External input lock ในการตั้งต่าของ  Parental lock แสดง HDMI 3/ARC

  • สำหรับทีวีที่ออกวางจำหน่ายใน ไต้หวัน/ฮ่องกง:
   • ถ้าหากท่านสลับอินพุทไปที่ HDMI 3, ป้ายอินพุทที่ด้านบนของหน้าจอจะแสดงเป็น HDMI 3/ARC.