หมายเลข ID หัวข้อ : 00203783 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

ปุ่มต่าง ๆ ใน My Speaker ไม่ตอบสนองในระหว่างการเล่นแบบ Bluetooth

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับค่าสเปคของอุปกรณ์หรือแอปนั้น ๆที่ใช้ในระหว่างการเล่นแบบ Bluetooth, ปุ่มต่าง ๆของลำโพงของท่านอาจจะไม่ทำงาน.
ให้สั่งงานจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ของท่านโดยตรงเพื่อทำการควบคุมการเล่น.