หมายเลข ID หัวข้อ : 00202336 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดย แฟลชไดรฟ์ USB ไม่เริ่มทำงาน

  ขั้นแรกให้่ตรวจเช็คสถานะของไฟ LED/Status LED บนทีวี

  • ถ้าหากไฟ LED หรือ Status LED กะพริบเป็นสีขาว:
   การอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว กรุณารอจนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสิ้น
  • ถ้าหากไฟ LED หรือ Status LED ไม่กะพริบเป็นสีขาว:
   • ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง
   1. ถอดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออกไป เมื่อจะทำการถอด HDD ภายนอก หรือ แฟลชไดร์ฟ USB ออก ให้ตรวจเช็คดูว่าไฟ LED แสดงการเข้าถึงได้มีการหยุดกะพริบลงไปก่อน
   2. ถอดปลั๊กกำลังไฟของทีวีออกในระหว่างที่หน้าจอทีวีเปิดอยู่
   3. เชื่อมต่อ แฟลชไดรฟ์ USB สำหรับทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ากับพอร์ต USB บนตัวทีวี
   4. เสียบปลั๊กสายไฟให้กับทีวี
    การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
   • แฟลชไดรฟ์ USB จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
    • ไดรฟ์นั้นจะต้องฟอร์แมทเป็น FAT16 FAT32, exFAT หรือ NTFS
    • ไดร์ฟนั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับไฟล์สำหรับอัปเดต
    • ไฟล์สำหรับอัปเดตจะต้องเก็บไว้ในไดเรกตอรี่รากของไดร์ฟนั้น
   • การอัปเดตอาจจะมีการล้มเหลวได้แม้จะใช้ แฟลชไดรฟ์ USB ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของไดเรกตอรี่ของไฟล์อันอื่นในไดร์ฟนั้น ถ้าการอัปเดตล้มเหลว ให้ลบไฟล์อันอื่นออก และลองดูอีกครั้ง โดยให้มีแต่ไฟล์สำหรับอัปเดตเก็บบันทึกไว้ใน แฟลชไดรฟ์ USB นั้นอย่างเดียว ถ้าหากการ อัปเดตยังคงล้มเหลว ให้ทำการฟอร์แมทแฟลชไดรฟ์ USB ไปเป็น FAT32 และลองดูอีกครั้ง