หมายเลข ID หัวข้อ : 00202336 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB ไม่เริ่มทำงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 1. ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED ของทีวี.
  • ถ้าหากไฟ กะพริบเป็นสีขาว:
   การอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว. กรุณารอจนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสิ้น.
  • ถ้าหากไฟ LED ไม่กะพริบเป็นสีขาว:
   ไปที่ขั้นตอนที่ 2.
 2. ถอดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออกไป เมื่อจะทำการถอด HDD ภายนอก หรือ แฟลชไดร์ฟ USB ออก ให้ตรวจเช็คดูว่าไฟ LED แสดงการเข้าถึงได้มีการหยุดกะพริบลงไปก่อน.
 3. ถอดปลั๊กกำลังไฟของทีวีออกในระหว่างที่หน้าจอทีวีเปิดอยู่.
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB สำหรับทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ากับพอร์ต USB บนตัวทีวี.
 5. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟให้กับทีวี.
 6. การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ.