หมายเลข ID หัวข้อ : 00187429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/12/2017

ตัว Bluetooth remote หยุดทำงานหลังการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัว Touchpad Remote Control หยุดทำงาน หลังการ อัปเดตซอฟต์แวร์.

ให้ลองทำหนึ่งวิธีการดังต่อไปนี้.

 1. ใช้รีโมทอินฟราเรดทำการ เปิด/ปิด Bluetooth จาก Bluetooth settings.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth settings ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Bluetooth.
  5. เลือกที่ Off และทำการ On เครื่องอีกครั้ง.
 2. ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) ของทีวีออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่.