หมายเลข ID หัวข้อ : 00187429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ตัว Bluetooth remote หยุดทำงานหลังการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่.

  ตัว Touchpad Remote Control หยุดทำงาน หลังการ อัปเดตซอฟต์แวร์.

  ให้ลองทำหนึ่งวิธีการดังต่อไปนี้ .

  1. ใช้รีโมทอินฟราเรดทำการ เปิด/ปิด Bluetooth จาก Bluetooth settings.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
   4. เลือกที่Bluetooth.
   5. เลือกที่Off และทำการ On เครื่องอีกครั้ง.
  2. ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) ของทีวีออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่.