หมายเลข ID หัวข้อ : 00194285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

Android TV ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  1. ถ้าปัญหาด้านล่างเกิดขึ้น ขั้นแรกให้ลองขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้.
   • ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือไม่แสดงหน้าจอ Home ขึ้นมา
   • เสียงมีการตัดหายเป็นประจำ
   • ทีวีเข้าสู่โหมดสาธิต
   • ผังรายการไม่มีแสดงออกมาหรือยังเป็นของเก่า
   • ไม่สามารถทำการบันทึกได้(*)
   • เรื่องที่บันทึกไว้มีการหายไปจากรายการชื่อเรื่อง (*)

    (*) ฟังก์ชั่นสำหรับบันทึกจะมีให้เฉพาะในบางรุ่นและบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น.
     
  2. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากที่ลองทำในขั้นตอนที่ 1, หรือมีปัญหาอื่นเกิดขึ้น :

   การรีเซ็ตเพาเวอร์ หรือ Factory Data Reset อาจจะช่วยแก้ปัญหาของท่านได้. ให้อ่านสิ่งต่อไปนี้และลองทำการรีเซ็ตทีวี.
   วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV


  ตัวอย่างของปัญหาหลังการอัปเดต:

  • มีการรีบูตซ้ำ ๆ.
  • ทีวีไม่เปิดขึ้นมา.
  • ไฟ LED กะพริบ.
  • เกิดความผิดพลาดในเครือข่าย.
  • ช่องสัญญาณไม่มีการแสดงขึ้นมา.
  • HDD ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้าไป ไม่ได้รับการรองรับ.
  • มีนอยส์รบกวนเกิดขึ้นในภาพที่บันทึกไว้ใน HDD ภายนอก.
  • ไม่มีเสียงหรือไม่มีภาพ.
  • รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน.
  • ทีวี หยุดค้าง.
  • มีการทำงานที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น หรือทีวีทำงานไม่เสถียร ฯลฯ.

   

   

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังทำการรีเซ็ค หรือ Factory Data Reset, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.