หมายเลข ID หัวข้อ : 00198272 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/08/2019

ข้อผิดพลาด: 400/404, แอป YouTube ของท่านไม่ได้เปิดในเครื่องเล่น Blu-ray

  ถ้ามีข้อผิดพลาด 400/404 แสดงขึ้นมา เมื่อท่านพยายามจะเปิดแอป YouTube, ให้ทำการอัปเดต Internet Service.

  หมายเหตุ: อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นความบกพร่องของเครื่องเล่น Blu-ray Disc และระบบ Blu-ray Disc Home Theater.

  การอัปเดตบริการนี้:

  1. เลือกที่ ไอคอนของแอป YouTube ในหน้าจอ Home .
  2. กดที่ปุ่ม Option บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  3. เลือกที่ Update Service หรือ Update List จากเมนูที่แสดงขึ้นมา, และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  4. เมื่อ “The Internet content is ready.” แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Close และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  5. ตรวจเช็คดูว่าแอป YouTube สามารถเปิดขึ้นมาได้หรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ถึงแม้จะทำการอัปเดตบริการไปแล้ว ให้ทำการ Initialize Personal Information (การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคล).

  การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคล:

  ข้อสำคัญ: เมื่อท่านทำการปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการล็อกอิน และการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของบริการเครือข่ายจะถูกรีเซ็ตหายไป. ท่านจะต้องทำการตั้งค่า เข้าไปใหม่ ดังนั้น ท่านจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น การตั้งค่าของการเชื่อมต่อของ wireless LAN ให้พร้อมก่อนการทำปรับค่าเริ่มต้น.

  1. เลือกที่ Setup.
  2. เลือกที่ Resetting.
  3. เลือกที่ Initialize Personal Information, และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.
  4. เมื่อมีคำเตือนแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ OK, และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  5. เลือกที่ Close และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล เมื่อ Initialization complete (การปรับค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น) แสดงขึ้นมา.
  6. ใช้ปุ่ม Return บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังการตั้งค่า.
  7. เลือกที่ Network Setting.
  8. เลือกที่ Internet Settings.
  9. ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่าย.
  10. ใช้ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังหน้าจอ Home .
  11. เลือกที่ Featured Apps และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีแอปที่แนะนำแสดงขึ้นมา ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  1. เลือกที่ Video.
  2. เลือกที่ Internet Video และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  3. เมื่อมี END USER LICENSE AGREEMENT แสดงขึ้นมา.
  4. เลือกที่ Agree and Next, และกดที่ปุ่ม ENTER บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  5. ตรวจเช็คดูว่าแอป YouTube สามารถเปิดขึ้นมาได้หรือไม่.