หมายเลข ID หัวข้อ : 00095624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/05/2018

แอพพลิเคชัน Internet video บางอันจะหายไปและไม่สามารถจะเข้าได้อีก.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Internet video applications (แอพต่าง ๆ) หายไปจากเมนูและมีข้อความผิดพลาดของ การบริการไม่ทำงานในภูมิภาคนี้ (Service has not started in this region) อาจแสดงออกมา เมื่ออุปกรณ์ Internet video ตรวจพบความผิดพลาดของ Internet Protocol (IP). จะเป็นการแสดงให้ทราบว่า อุปกรณ์ตัวนั้นมีการใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่รองรับ Internet video สำหรับอุปกรณ์นั้น หรือ IP address ที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง.

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้:

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการติดตั้งตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดไว้แล้ว. ถ้าหากยังไม่ได้ติดตั้ง, ให้ดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์เข้าไปให้เรียบร้อย.
  2. ฟังก์ชั่น Internet video จะมีการระบุภูมิภาคที่จะใช้งานได้ไว้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นไม่ได้มีการนำไปใช้งานนอกประเทศตามที่ระบุไว้.
  3. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์นั้นได้รับการเซ็ตอัพถูกต้อง เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของ Internet Video content .

ถ้าหากความผิดพลาดยังคงมีต่อไปอีกหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้น, ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน (ISP) เพื่อตรวจสอบค่า IP ที่ใช้อยู่และสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

ถ้าหากบริการวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ตบางอย่างเกิดหายไปหรือมีบริการวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างขึ้นมาแทน, ให้ตรวจสอบว่า บริการที่อยู่บนหน้าจอทีวีนั้นเหมือนกับที่จัดให้โดย Sony ในประเทศที่เครื่องนั้นใช้งานอยู่หรือไม่.

หมายเหตุ: สำหรับการบริการที่ถูกต้องที่จัดให้โดย Sony, กรุณาตรวจสอบกับเว็บไซต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการของ Sony หรือตรวจสอบกับอุปกรณ์จริง.

  • ในกรณีที่บริการบนหน้าจอทีวีเป็นอันเดียวกับที่จัดให้โดย Sony ในประเทศที่เครื่องนั้นใช้งานอยู่ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.
  • ในกรณีที่บริการบนบนหน้าจอทีวีแตกต่างจากที่จัดให้โดย Sony สำหรับประเทศที่เครื่องนั้นใช้งานอยู่, ให้รอประมาณ 1 ชั่วโมง และลองเข้าถึงช่องวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นใหม่อีกครั้ง. การรอนี้จำเป็นต้องทำเพื่อให้ทีวีนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลใหม่ และการเข้าถึงบริการที่ถูกต้อง.
  • ถ้าหากสภาวะการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น, โปรดทำตาม ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ .