หมายเลข ID หัวข้อ : 00095624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

แอปพลิเคชัน Internet video บางอันจะหายไปหรือมีข้อความแสดงความผิดพลาด 'Service has not started in this region' แสดงขึ้นมาได้

  แอปพลิเคชันวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต(แอปต่าง ๆ) อาจจะหายไปจากรายการเมนูและมีข้อความแสดงความผิดพลาด Service has not started in this region อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อ อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น ตรวจพบความผิดพลาดของ Internet Protocol (IP). ความผิดพลาดนี้แสดงให้ทราบว่า อุปกรณ์ที่จะใช้อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตไม่รองรับ หรือ IP address ที่ใช้อยู่นั้นไม่ถูกต้อง.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว. ถ้าหากยังไม่มีการติดตั้ง ให้ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้าไป.
  2. เนื่องจากฟังก์ชัน วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนี้ เป็นการระบุภูมิภาคที่จะใช้ได้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นไม่ได้มีการใช้งานนอกประเทศนั้น ๆ.
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้มีการเซ็ตอัปที่ถูกต้องแล้ว เพื่อที่จะเข้าถึงคอนเทนท์ของวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต.

  ถ้าหากยังคงมีความผิดพลาดแสดงขึ้นมาต่อเนื่อง หลังทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของท่านเพื่อตรวจสอบ IP ที่ใช้อยู่นั้น และความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

  ถ้าบริการวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตบางอัน หายไปอย่างทันทีทันใด หรือมีบริการวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตอันอื่นที่แตกต่างแสดงขึ้นมา, ให้ตรวจสอบว่าบริการบนหน้าจอนั้นเป็นอันเดียวกันกับที่จัดให้โดย Sonyในประเทศที่เครื่องนั้นใช้อยู่หรือไม่.

  หมายเหตุ: สำหรับบริการที่ถูกต้องที่จัดให้โดย Sony, กรุณาตรวจสอบกับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการของ Sony หรือตรวจเช็คกับอุปกรณ์จริงดู.

  • ในกรณีที่บริการบนหน้าจอ TV นั้นเป็น อันเดียว กับที่จัดให้โดย Sony ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.
  • ในกรณีที่บริการบนหน้าจอ TV นั้นแตกต่าง จากที่จัดให้โดย Sony ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังใช้งานอยู่ ให้รอประมาณหนึ่งชั่วโมง และลองเข้าไปที่ช่อง วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต นั้นอีกครั้ง. การรอคอยนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทีวีนั้นเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลใหม่และเข้าถึงบริการที่ถูกต้อง.
  • ถ้าหากสถานะการณ์ัยังไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า, กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้.