หมายเลข ID หัวข้อ : 00191236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2018

เครื่องเสียงติดรถยนต์เริ่มมีการขาดหายของเสียงหลังการเชื่อมต่อ Bluetooth

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเสียงมีการถูกตัดขาดหายไปประมาณ 1 นาที หลังการเปิดเครื่องเสียงติดรถยนต์ และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth เสร็จ อาการจะดีขึ้นถ้าหากท่านทำการจับคู่ให้ใหม่อีกครั้ง.

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

วิธีการลบข้อมูลการจับคู่ของ อุปกรณ์ Bluetooth :

 1. จาก MENU ของเครื่องเสียงติดรถยนต์ ให้เลือกไปที่ BLUETOOTH หรือ SET BT
 2. เลือกไปที่ BT INITIAL หรือ SET BT INIT
 3. เลือกไปที่ YES และกดที่ ENTER

วิธีการจับคู่เข้ากับ Bluetooth Car Audio:

 1. จาก MENU ของตัวเครื่อง ให้เลือกไปที่ BLUETOOTH
 2. เลือกไปที่ SET PAIRING
 3. เลือกไปที่ SET DEVICE 1 หรือ SET DEVICE 2 เพื่อทำการจับคู่
  หมายเหตุ: [SET DEVICE 1] หรือ [SET DEVICE 2] จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปเป็นชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ หลังการจับคู่เสร็จสิ้น.

ทำการจับคู่ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน:

 1. เลือกไปที่ (ชื่อของชุด Car Audio ของท่าน) ที่แสดงในหน้าจอของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น.
 2. ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน ในอุปกรณ์ Bluetooth ให้ใส่ [0000] เข้าไป
 3. เลือกที่ตัวเครื่องนี้ใน อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth .