หมายเลข ID หัวข้อ : 00191236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

เสียงมีถูกตัดขาดหายไปหลังการเชื่อมต่อ Bluetooth

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีสตาร์ทการจับคู่ใหม่. ตรวจเช็คคู่มือของท่านถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะของรุ่นเพื่อทำให้ตามขั้นตอนใด ๆให้สำเร็จ.

  1. ลบข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ Bluetooth
   1. ในอุปกรณ์ของท่าน กดที่ปุ่ม MENU.
   2. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ BLUETOOTH หรือ SET BT.
   3. กดที่แป้นควบคุม.
   4. เลือกที่ BT INIT.
   5. กดที่แป้นควบคุม.
   6. เลือกที่ YES.
   7. กดที่แป้นควบคุม.
  2. เชื่อมต่อและจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
   1. วางอุปกรณ์ Bluetooth นั้นไว้ในระยะ 3 ฟุตของอุปกรณ์ของท่าน.
   2. กดที่ปุ่ม MENU .
   3. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ BLUETOOTH.
   4. กดที่แป้นควบคุม.
   5. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ SET PAIRING.
   6. กดที่แป้นควบคุม.
   7. หมุนแป้นควบคุมเพื่อเลือกที่ SET DEVICE 1 หรือ SET DEVICE 2.
    • SET DEVICE 1 หรือ SET DEVICE 2 จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปเป็นชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ หลังการจับคู่เสร็จสิ้น.
   8. กดที่แป้นควบคุม.
   9. ในหน้าจอของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น, เลือกชื่ออุปกรณ์ของท่าน.
    • ถ้าหากชื่ออุปกรณ์ของท่านไม่มีแสดงขึ้นมา ให้ทำซ้ำใหม่เริ่มจากขั้นตอนที่ 2.
   10. ถ้าหากอุปกรณ์ Bluetooth ต้องให้มีใส่การรหัสผ่าน ให้ป้อน 0000.
   11. เลือกอุปกรณ์ของท่านใน Bluetooth device เพื่อเริ่มทำการเชื่อมต่อ Bluetooth.