หมายเลข ID หัวข้อ : 00156130 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

เสียงออดิโอขาดหายไปในระหว่างการสตรีมมิ่งออดิโอทาง Bluetooth.

    เมื่ออุปกรณ์ไร้สายหรือแอคเซสพอยต์อยู่ใกล้ หรือมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันทาง Bluetooth อยู่หลายตัว, สัญญาณรบกวนอาจจะทำให้เสียงออดิโอเกิดการขาดหายได้. ถ้าทำการเชื่อมต่อโดย LDAC, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งคุณภาพของเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งอาจจะช่วยปรับปรุงสถานะการณ์ให้ดีขึ้นได้.

    หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับ การแก้ปัญหา ในคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดที่ครบถ้วน.